Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80ia

Άρθρο 80ΙΑ: Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993.

 

Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρμόζονται αναλόγως οι περιπτώσεις α' έως ζ', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 80Ι. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.

 

2. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες διατηρεί το 100% των συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993, χωρίς να απαιτείται να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993. Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρμόζονται αναλόγως οι περιπτώσεις α' έως ζ', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 80Ι. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.

 

3. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, υποχρεούται να προχωρήσει σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητάς της αναφορικά με τα διεθνή έργα, όπως αυτή περιγράφεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80Ι. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. υποχρεούται να ιδρύσει νέα εταιρεία που να δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και να εισφέρει στη νέα αυτή εταιρεία την υφιστάμενη συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.