Νόμος 4001/11 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Απόσχιση της δραστηριότητας Μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός 3 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98. υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της, με την εισφορά του κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία.

 

2. Η ως άνω εισφορά πραγματοποιείται με απόσχιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και ιδίως των παγίων που αποτελούν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση απόσχισης.

 

3. Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του νόμου 2166/1993, με τις ακόλουθες Παρεκκλίσεις:

 

α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, μπορεί να μεταφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μεταγραμμένου τίτλου) και αυτοκινήτων.

 

γ) Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98. και η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

 

δ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρίσεις της σύμβασης απόσπασης, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 3 και 13 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963 και των άρθρων 2 παράγραφος 6 και 5 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου 2308/1995, και δύναται να διενεργηθούν εντός 5 ετών από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

 

ε) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ' εφαρμογή άλλων νόμων παραμένουν στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98..

 

στ) Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τόσο το Προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31-12-2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταφοράς όσο και το μεταφερόμενο κατά τα άρθρα 102, 103 και 104 Προσωπικό, και απολαμβάνει των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98. που αφορά τον κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνέπεια της απόσχισης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς όφελος ή βάρος αυτής.

 

ζ) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψη τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του.

 

η) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98., σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

 

θ) Δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε διακεκριμένους λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας προκειμένου για τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα μετά την ημέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης και θα αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και δεν θα μπορούν λόγω της φύσεως τους να διαχωριστούν από τις συναφείς πράξεις των λοιπών κλάδων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές θα διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την ημέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης μέχρι την ημέρα καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης του Περιφερειάρχη, και θα μεταφερθούν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του μετασχηματισμού με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ανώνυμης εταιρίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2166/1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/2014).

 

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας νέες μετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98.. Οι μετοχές αυτές παρέχουν στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98. το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

 

5. Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας και της απορροφώσας εταιρείας που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου προς το σκοπό της συμμόρφωσης της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας με τις υποχρεώσεις διαχωρισμού της δραστηριότητας μεταφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ μέρους της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, είναι εκ του νόμου άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον.

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1468/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950), της παραγράφου 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του από [ΒΔ] 28-01-1951 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 35/Α/1951), των άρθρων 12, 13 και 14 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1672/1951 (ΦΕΚ 36/Α/1951) και των άρθρων του νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α1965), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

8. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας για δάνεια που μεταφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύουν υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.