Νόμος 4472/17 - Άρθρο 163

Άρθρο 163: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμβάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

 

Οι ετήσιοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση, με πρωτογενές δημοσιοοικονομικό αποτέλεσμα 3,5% του ΑΕΠ για την περίοδο 2018-2021, με βάση τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.
Οι ετήσιοι στόχοι για τους επιμέρους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για τα δύο προηγούμενα έτη, το τρέχον έτος και τα επόμενα τέσσερα έτη.
Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων).
Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις.
Οι δαπάνες και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση, καθώς και των επιμέρους υποτομέων για τα αντίστοιχα έτη.
Τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης ανά Υπουργείο για την υπό εξέταση περίοδο.
Κατώτατο όριο στην ενδιάμεση ανάλωση των ετών 2018-2021.
Παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2.
Παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15.
Εξισορροπητικές παρεμβάσεις, όπως περιγράφονται στα άρθρα 3 έως 9, 11 έως 14 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 15.

 

n.4472.17.2

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.