Νόμος 4602/19 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ιαματική χρήση γεωθερμικού δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ιαματική χρήση του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται ως πρώτης προτεραιότητας και γίνεται κατά τα οριζόμενα στη σχετική περί ιαματικών φυσικών πόρων νομοθεσία. Για κάθε άλλη χρήση πέραν της ιαματικής, η αξιοποίηση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την εκμίσθωση, με απόφασή του, ορίζει, σύμφωνα με τους ήδη ή μελλοντικά αναγνωρισμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους τις περιοχές και τις ποσότητες γεωθερμικού δυναμικού, για τις οποίες ισχύει η ανωτέρω πρωτεύουσα χρήση.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα κατά περίπτωση θέματα που αφορούν τη δίαιτα, την παροχή ή την ποιότητα του ύδατος αναγνωρισμένων φυσικών πόρων.

 

3. Σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισμένοι ιαματικοί φυσικοί πόροι με θερμοκρασία άνω των 30°C, αλλά δεν έχει καθοριστεί γεωθερμικό πεδίο ή περιοχή γεωθερμικού ενδιαφέροντος, ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, ως περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος οι εκτάσεις που περιβάλλουν τους συγκεκριμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους, βάσει των υδρογεωλογικών μελετών που κατατέθηκαν για την αναγνώρισή τους.

 

4. Σε περίπτωση που σε ήδη ή μελλοντικά αναγνωρισμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους υπάρχει διαθεσιμότητα γεωθερμικού δυναμικού, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση αναγνώρισης, οι εγκαταστάσεις των ιαματικών λουτρών προηγούνται στην ενεργειακή αξιοποίηση αυτού. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει αίτηση, συνοδευόμενη από επενδυτικό σχέδιο από το οποίο προκύπτει η ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, στον συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης και επομένως να αποκτήσει δικαίωμα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού.

 

5. Τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων προστασίας και τη διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), σε περιοχές που έχουν οριστεί γεωθερμικά πεδία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.