Νόμος 4602/19 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Τροποποιούμενες Διατάξεις Μέρους Γ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Δημόσια Επιχείρησης Αερίου υποχρεούται να καταβάλει ετησίως στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ειδικό τέλος ίσο με το 10% του μερίσματος που λαμβάνει από την ΕΔΑ Αττικής, την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας και τη ΔΕΔΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, όπως αυτό εμφανίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 80Ι του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) υπό την προϋπόθεση ότι η διανομή του μερίσματος έλαβε χώρα προ της ολοκλήρωσης της εν λόγω διάσπασης. Το τέλος καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα, κατά τον οποίο καταβάλλεται το μέρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης του ειδικού τέλους από την ΚΕΔΕ στους δικαιούχους δήμους και η κατανομή του ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε δήμου στην κατανάλωση φυσικού αερίου. Μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 80Ι του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου καταβάλλουν ειδικό τέλος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ύψος του ειδικού τέλους και η χρονική διάρκεια της υποχρέωσης καταβολής του στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, καθώς και η διαδικασία και οι όροι απόδοσής του από την τελευταία στους δικαιούχους δήμους και η κατανομή του ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε δήμου στην κατανάλωση φυσικού αερίου.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθεται περίπτωση η)1 ως εξής:

 

{(η)1) Διαχωρισμένος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου: Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 80Δ και 80Ε με την επιφύλαξη του άρθρου 80Ζ και έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 80ΣΤ.}

 

3. Στο άρθρο 19 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 19: Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου}

 

β) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις του άρθρου 64 αντικαθίστανται από τις λέξεις των άρθρων 64 ή 80ΣΤ και μετά τις λέξεις άρθρου 65 προστίθενται οι λέξεις και της παραγράφου 4 του άρθρου 80ΣΤ.

 

γ) Στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς προστίθενται οι λέξεις και των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, οι λέξεις του Κεφαλαίου Β' αντικαθίστανται από τις λέξεις των Κεφαλαίων Β' και Ε' και μετά τις λέξεις από τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς προστίθενται οι λέξεις τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

δ) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 μετά τις λέξεις του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς προστίθενται οι λέξεις ή του Διαχειριστή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και οι λέξεις του Κεφαλαίου Β' αντικαθίστανται από τις λέξεις των Κεφαλαίων Β' και Ε'.

 

ε) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 μετά τις λέξεις των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς προστίθενται οι λέξεις ή των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και μετά τις λέξεις των άρθρων 62 προστίθενται οι λέξεις ή 80Ε.

 

στ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 οι λέξεις του άρθρου 62 αντικαθίστανται με τις λέξεις των άρθρων 62 ή 80Ε.

 

4. Στην περίπτωση δ' του άρθρου 60 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) μετά τις λέξεις των διαχειριστών Συστημάτων και στους διαχειριστές Συστημάτων προστίθενται οι λέξεις και Δικτύων Διανομής.

 

5. Το άρθρο 80Β του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε τελικώς με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 80Β: Κυριότητα των Δικτύων Διανομής

 

1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 01-04-2017 στην Ελληνική Επικράτεια είτε από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των αδειών διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρηση Αερίου και, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης ΔΕΠΑ, στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

 

2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από την 01-04-2017 από τις ΕΔΑ, οι οποίες προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητά τους. Από τις 02-01-2017 και εφεξής, το σύνολο των Δικτύων Διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των έργων επέκτασής τους, τη διαχείριση των οποίων έχει η ΔΕΔΑ ως Διαχειριστής των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδας βάσει των οικείων αδειών διανομής, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΔΑ.

 

3. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ή της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ κατά περίπτωση. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, μέσα στην οποία ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της άδειας διαχείρισης δικτύου διανομής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.