Νόμος 4602/19 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 80Γ του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) προστίθενται άρθρα 80Δ, 80Ε, 80ΣΤ, 80Ζ, 80Η, 80Θ, 80Ι, 80ΙΑ, 80ΙΒ, 80ΙΓ και 80ΙΔ ως εξής:

 

{Άρθρο 80Δ: Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 

Κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ασκεί τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 80Ε: Διαχωρισμένοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:

 

(α)α) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου,

 

(β)β) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,

 

β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,

 

γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

2. Ειδικότερα, τα δικαιώματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1, περιλαμβάνουν:

 

α) την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου,

 

β) την εξουσία διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα την επιχείρηση,

 

γ) την κατοχή πλειοψηφικού μεριδίου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή της εταιρείας που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

3. Για την εφαρμογή του παρόντος, αν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλος φορέας, οργανισμός ή κρατικός λειτουργός του δημόσιου τομέα, δύο διαφορετικοί φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν έλεγχο αφενός στο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και αφετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του δημόσιου τομέα.

 

4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και το προσωπικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας, σύμφωνα με το άρθρο 80Θ ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Οι πληροφορίες αυτές δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

5. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν δικαιούνται να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

6. Κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 5 του άρθρου 80 μέχρι την ολοκλήρωση της εν λόγω συμμόρφωσης.

 

Άρθρο 80ΣΤ: Πιστοποίηση Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 

1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τη συμμόρφωσή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου και να ζητήσει τη χορήγηση πιστοποίησης. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 80Η, και καταχωρίζεται στο Μητρώο αιτήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου διαχειριστή. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία που του τάσσει, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την τήρηση των όρων πιστοποίησης και να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση του υποψήφιου διαχειριστή με τους όρους αυτούς. Μετά τη γνωστοποίηση από τον υποψήφιο διαχειριστή της συμμόρφωσής του με τις υποδείξεις της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση του διαχειριστή μέσα στην αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μέσα στη προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση του διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή.

 

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσής του στις διατάξεις του άρθρου 80Ε.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

Άρθρο 80Ζ: Υφιστάμενες συμμετοχές και δικαιώματα

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 80Ε δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπο ή πρόσωπα που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, κατέχουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο ή ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης που ασκεί στην Ελλάδα οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση να διαθέσουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

2.Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταβιβάσουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ο νέος κύριος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 80Ε.

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και ως προς τις μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε εταιρεία που έχει στην κυριότητα ή στον έλεγχό της Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου λόγω εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που αποκτούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης που προβλέπεται στο άρθρο 80Ι.

 

4. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους οποίους συμμετέχουν ή κατέχουν δικαιώματα ψήφου τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 πιστοποιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80ΣΤ.

 

Άρθρο 80Η: Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 

1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, 33% ή 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.

 

2. Για τις συμμετοχές που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να:

 

α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,

 

β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νομικών προσώπων.

 

3. Μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη γνωστοποίηση της απόκτησης ή της αύξησης συμμετοχής, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υποχρεούται να:

 

α) εγκρίνει τη συμμετοχή,

 

β) εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19, εφόσον εκτιμά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συμμετοχής στον Διαχωρισμένο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, καθίσταται αναγκαία η επανεκτίμηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 80Ε,

 

γ) εναντιωθεί εφόσον η συμμετοχή συνεπάγεται την απόκτηση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας κατά παράβαση του άρθρου 80Ε.

 

4. Σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου, άμεσα ή έμμεσα, ή αύξησης της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τρίτη χώρα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να εναντιωθεί αν η απόκτηση ελέγχου ή η αύξηση της συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Αν αποκτηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή χωρίς να εγκριθεί η απόκτηση ή η αύξησή της, ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η μεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.

 

Άρθρο 80Θ: Εχεμύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 27 και 89 οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.

 

2. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να αναρτούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υγιή ανταγωνισμό, την ακώλυτη πρόσβαση στο δίκτυο και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της Αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

3. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, είτε ως προσωπικό του, είτε ως απασχολούμενοι με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητα και συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.

 

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 διοικητικές κυρώσεις.

 

Άρθρο 80Ι: Εταιρικός μετασχηματισμός της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου - Μερική διάσπαση

 

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου προβαίνει σε μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος των νόμων για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018) και του άρθρου 54 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Η μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000).

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος υποδομών νοείται ο κλάδος των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:

 

α) οι συμμετοχές της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.),

 

β) η κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου επί των παγίων των Δικτύων Διανομής,

 

γ) η συμμετοχή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στα διεθνή έργα. Για τους σκοπούς του παρόντος ως διεθνή έργα νοούνται:

 

(α)α) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει άμεσα η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (East-Med),

 

(β)β) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία συμμετέχει έμμεσα η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) και

 

(γ)γ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες,

 

δ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) στην Αλεξανδρούπολη,

 

ε) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου,

 

στ) υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ.

 

3. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, μεταβιβάζει τον κλάδο υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.

 

4. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του κλάδου υποδομών, μέσω μερικής διάσπασης, μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, τις εξής δραστηριότητες:

 

α) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,

 

β) προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,

 

γ) εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

 

δ) ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος FISIKON,

 

ε) προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,

 

στ) προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,

 

ζ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ή μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

 

5. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ A.E. μπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο.

 

6. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 74 παράγραφος 2 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

7. Για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης συντάσσεται από την υφιστάμενη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου λογιστική κατάσταση κλάδου που περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) που αφορούν τον κλάδο υποδομών, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης. Κατά τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κλάδου και τη μεταβίβαση του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδομών κατά την ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης κλάδου και δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

 

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. προσδιορίζεται με βάση τη λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου διά της μερικής διάσπασης κλάδου υποδομών, όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου υποδομών απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγμα για τον μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών εκδίδονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι οποίες με τη σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.

 

9. Η σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986), από το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μερικής διάσπασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.

 

10. Η μεταβίβαση του κλάδου υποδομών διά της μερικής διάσπασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου διέπεται από τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις:

 

α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδομών μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών, δικαιωμάτων ή αμοιβών για την έκδοση των αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης της σύμβασης μερικής διάσπασης στα κτηματολογικά βιβλία, σύμφωνα με την παράγραφο  4 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Για τις ανάγκες σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα 5 προηγούμενα έτη, κατά παρέκκλιση του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) αναφορικά με την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.

 

δ) Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης μερικής διάσπασης της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μερικής διάσπασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και της μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

 

ε) Κάθε μορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτρίωσης υπέρ του κλάδου υποδομών παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της νέας εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

στ) Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον κλάδο υποδομών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

 

ζ) Διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου πριν από τη διάσπαση του κλάδου υποδομών και αφορούν δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου υποδομών, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., ως καθολικό διάδοχο.

 

η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, με την οποία εγκρίνεται η διάσπαση του κλάδου υποδομών, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 

θ) Για την προστασία των πιστωτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

ι) Η μερική διάσπαση δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγονται ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης.

 

ι)α) Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου που αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

ι)β) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, και αφορούν στον κλάδο των υποδομών μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

ι)γ) Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και αφορά τον μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία του μεταφερόμενου κλάδου υποδομών περιλαμβάνονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) του κλάδου υποδομών, εφόσον έχουν περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου υποδομών που συντάσσεται την ημέρα ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης.

 

ι)δ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης κλάδου της μερικής διάσπασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής και αφορούν τον μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση του κλάδου υποδομών για φορολογικούς σκοπούς. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου υποχρεούται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εφεξής.

 

ι)ε) Αποθεματικά από την εισφορά του δικαιώματος χρήσης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) ή κατ' εφαρμογή άλλων νόμων, μεταφέρονται μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία του κλάδου υποδομών. Τα αποθεματικά αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της μερικής διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στη φορολογική τους βάση.

 

ι)στ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.

 

ι)ζ) Κατά την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης, οι ζημίες της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου δεν μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

Άρθρο 80ΙΑ: Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

1. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), χωρίς να απαιτείται αυτές να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993.

 

Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρμόζονται αναλόγως οι περιπτώσεις α' έως ζ', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 80Ι. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.

 

2. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, απορροφά τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες διατηρεί το 100% των συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993, χωρίς να απαιτείται να έχουν κλείσει μία πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993. Για την ανωτέρω απορρόφηση εφαρμόζονται αναλόγως οι περιπτώσεις α' έως ζ', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 80Ι. Η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι.

 

3. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, υποχρεούται να προχωρήσει σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητάς της αναφορικά με τα διεθνή έργα, όπως αυτή περιγράφεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80Ι. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. υποχρεούται να ιδρύσει νέα εταιρεία που να δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και να εισφέρει στη νέα αυτή εταιρεία την υφιστάμενη συμμετοχή της στην ελληνική εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.

 

Άρθρο 80ΙΒ: Εργασιακές Σχέσεις

 

1. Το προσωπικό της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. αποτελείται: α) από το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. και της ΔΕΔΑ Α.Ε. που απασχολείται σε αυτές με σχέση εξαρτημένης εργασίας και των οποίων η εργασιακή σχέση μεταβιβάζεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της απορρόφησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80ΙΑ και β) από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέχρι τις 31-12-2018 στον κλάδο υποδομών της παραγράφου 2 του άρθρου 80Ι της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

2. Το προσωπικό της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και μεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι.

 

3. Όλοι οι όροι εργασίας που ισχύουν, δυνάμει ατομικών συμβάσεων εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΣΣΕ) ή επιχειρησιακού εθίμου, μεταξύ του εν λόγω προσωπικού και των πρώην εργοδοτριών τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύουν και έναντι της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μέχρι νεότερη τροποποίησή τους μέσω νέας ατομικής σύμβασης ή μέσω υπογραφής νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, με την οποία θα ρυθμίζονται ενιαίως τα ζητήματα του προσωπικού της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.

 

4. Το προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και των θυγατρικών της μπορεί, πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου προσδιορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εκάστοτε εταιρείας.

 

5. Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης του άρθρου 80Ι και την απορρόφηση της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ δεν δύναται να απολυθεί για οικονομοτεχνικούς λόγους ή λόγους οργανώσεως για χρονική περίοδο 3 ετών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης μετοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΓ.

 

6. Οι διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., το οποίο απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος και θα μεταφερθεί στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80Ι υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των μετοχών της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΒ μέχρι τις 31-12-2019 άλλως εφαρμόζονται με ισχύ από 01-01-2020. Οι προθεσμίες αυτές δύνανται να παρατείνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Άρθρο 80ΙΓ: Μεταβιβάσεις μετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

1. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) πωλεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), μετοχές που αντιστοιχούν σε 50% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. συν 1 μετοχή κυριότητάς του, με αποκλεισμό της δυνατότητας ξεχωριστής πώλησης μετοχών εκδόσεως των θυγατρικών της. Η διαδικασία διάθεσης των ανωτέρω μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μπορεί να ξεκινήσει πριν από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης ολοκλήρωσης της διάσπασης του άρθρου 80Ι και της απορρόφησης της παραγράφου 1 του άρθρου 80ΙΑ. Στη διαδικασία πώλησης μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80Ζ.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), οι υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., κυριότητας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Οι μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) μετά την υπογραφή της συμφωνίας μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 80ΙΔ, με υποχρέωση των μερών να προβούν στις απαραίτητες εγγραφές στα βιβλία μετόχων της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας.

 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), εκ των μετοχών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης του άρθρου 80Ι, οι μετοχές που αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μεταβιβάζονται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών αυτών ασκούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι μετοχές που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να διατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, το δε ποσοστό κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

δεν μπορεί να καταστεί μικρότερο του 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. Το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και μεταβιβάζει τις υπόλοιπες μετοχές της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το νόμο 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1. Στη διαδικασία πώλησης δεν μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι αγοραστές οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 80Ε, καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 80Ζ.

 

Άρθρο 80ΙΔ: Συμφωνίες Μετόχων

 

Στο πλαίσιο της διάθεσης των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 80ΙΓ, καταρτίζεται συμφωνία μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και του ή των επενδυτών που πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80ΙΓ, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας υπεισέρχεται στη θέση του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία μετόχων. Στη συμφωνία μετόχων προβλέπεται, μεταξύ άλλων, δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου σε αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας περιορίζονται στις αναγκαίες και αναλογικές δράσεις για: α) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η υφιστάμενη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. με τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, β) την εφαρμογή υφιστάμενων και μελλοντικών μέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης και μέτρων και σχεδίων εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, γ) τη διασφάλιση γεωπολιτικά διαφοροποιημένων πηγών εφοδιασμού (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) της Χώρας με φυσικό αέριο και δ) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με εμπορικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ή η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της τελευταίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 80ΙΓ σε διεθνή έργα, όπως ενδεικτικά δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.