Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 118

Άρθρο 118: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 52/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην έδρα του νομού, εκτός από το νομό Αττικής, λειτουργεί νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή, που αποτελείται από ένα δικαστή της έδρας του νομού, ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον οικείο πρόεδρο πρωτοδικών, έναν εκπρόσωπο του νομαρχιακού συμβουλίου, που ορίζει το συμβούλιο αυτό με απόφασή του και τον αστυνομικό διευθυντή του νομού, ως μέλη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Όταν η επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας πυροσβεστικού σώματος, εισηγείται σε αυτήν ο προϊστάμενος της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής γίνεται μέριμνα του αστυνομικού διευθυντή.}

 

Στην ως άνω επιτροπή μετέχει και ένας εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή.

 

2. Οι υπηρεσίες νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, εκτός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, καθώς και οι υπηρεσίες δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας, υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τα έργα που προγραμματίζουν ή εκτελούν στην περιφέρειά της και να υποβάλλουν στοιχεία ή πληροφορίες που τους ζητούνται.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο κείμενο νόμου για κάθε κατηγορία οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται:

 

α. στην Περιφέρεια

β. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

γ. στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα

δ. στις Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (νόμων 1069/1980 και [Ν] 890/1979)

ε. στον Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (νόμος [Ν] 1188/1981)

στ. στα έσοδα, στη φορολογία, στο λογιστικό και στην Περιουσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 9/1958), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι και με τον παρόντα νόμο.

 

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διαρθρώσεις στη φραστική διατύπωση.

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου 2218/1994.

 

5. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί με απόφασή του να επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων - οχημάτων, καθώς και αποκατάστασης ζημιών, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πλημμυρών, θεομηνιών κ.λ.π.) σε βάρος του λογαριασμού του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3033/1954 και σε ποσοστό, που ετησίως δεν μπορεί να υπερβεί το 20% των προϋπολογιζόμενων εσόδων του λογαριασμού αυτού.

 

Λεπτομέρειες τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ' ύλην αρμοδίου υπουργού.

 

6. Όπου στο κείμενο του άρθρου 10 του νόμου 1416/1984 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

7. Οι Αρμοδιότητες του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που προβλέπονται από τις διατάξεις των αναγκαστικών νόμων 445/1937 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφου διατάξεων και 446/1937 περί θεάτρων ασκούνται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

8. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 69/Α/1994) αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 

άρθρου 96 παράγραφοι 2 και 3 όπου για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.
άρθρων 97 παράγραφοι 2 και 3 και 100 παράγραφος 3 όπου οι Αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Οργανισμών της Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

9. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 58 επιτρέπεται, μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο εφ' άπαξ ανακαθορισμός του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών, του αριθμού των μελών κάθε επιτροπής, των αρμοδιοτήτων κάθε επιτροπής, καθώς και η αντικατάσταση των μελών των νομαρχιακών επιτροπών και των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών.

 

Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της πρώτης διετίας της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.