Προεδρικό διάταγμα 609/85 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν (αποφαινόμενα όργανα) για τα έργα που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι:

 

α) για τα έργα που εκτελούνται από Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), τα οριζόμενα με τις διατάξεις σύστασής τους.

 

β) για τα έργα των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) τα οριζόμενα με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.

 

γ) για έργα αποκατάστασης σεισμοπλήκτων τα οριζόμενα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και γ επιφυλάσσονται για τις αρμοδιότητες που ασκούνται από την Προϊσταμένη Αρχή οι διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών και αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο διάταγμα αυτό, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή Επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος 218/1999 (ΦΕΚ 187/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.