Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 10 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

 

1. Ο Πρωθυπουργός:

 

α) Εξασφαλίζει κατά το άρθρο 82 παράγραφος 2 του Συντάγματος την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και τις ενέργειες των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

 

β) Προσδιορίζει επακριβώς την κυβερνητική πολιτική στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

γ) Συντονίζει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής

 

δ) Επιλύει τις διαφωνίες ανάμεσα στους υπουργούς.

 

ε) Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και προεδρεύει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

 

στ) Εποπτεύει για την εφαρμογή των νόμων από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και για τη λειτουργία τους προς το συμφέρον του Κράτους και των πολιτών.

 

ζ) Δίνει την άδεια για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κάθε κειμένου, του οποίου η δημοσίευση σε αυτήν προβλέπεται από το νόμο.

 

η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006).

 

άρθρο 10 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 16 εδάφιο πρώτο του νόμου 2503/1997 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου 2880/2001

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να ανατίθεται η άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω υπό στοιχεία γ', δ', ε' και στ' αρμοδιοτήτων κατά τομείς σε αντιπρόεδρό της Κυβέρνησης ή αναπληρωτή υπουργό του Πρωθυπουργού ή στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοια απόφαση η άσκηση της υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατεθεί στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να ορισθεί ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος εκείνου, προς τον οποίο μεταβιβάστηκε η υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητα, αυτή ασκείται από υπάλληλο του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Ειδικά για το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η άσκηση της υπό στοιχείο ζ' αρμοδιότητας μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Πρωθυπουργού στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006).

 

άρθρο 10 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985

 

3. Ο Πρωθυπουργός μπορεί, για την υποβοήθηση του έργου του, να συνιστά με αποφάσεις του επιτροπές ή ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και ιδιώτες, για τη μελέτη ειδικών θεμάτων, τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, τη σύνταξη προγραμμάτων ή νομοσχεδίων.

 

άρθρο 10 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985

 

4. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας και της αμοιβής των μελών της, που είναι υπάλληλοι ή ιδιώτες, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

άρθρο 10 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985

 

5. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στις επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συνιστώνται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ή το άρθρο 15 παράγραφος 2 περίπτωση γ\, καθώς και στις υπηρεσίες του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού κάθε πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται. Αν το θέμα χαρακτηρίζεται κρατικό απόρρητο ή εμπιστευτικό η ύπαρξη της υποχρέωσης εξαρτάται από την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Πρωθυπουργού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.