Απόφαση 10055/89

Απόφαση ΕΠΑ/10055/1989: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Χρυσού Κοινότητας Χρυσού νομού Σερρών, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/10055/1989: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Χρυσού Κοινότητας Χρυσού νομού Σερρών, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 318/Δ/1989), 24-05-1989.

 

Ο Νομάρχης Σερρών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διευκρινήσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού σύμφωνα με το έγγραφο οίκοθεν Γ/29557/2769/1986 της Διεύθυνσης Γ1-Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του Κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

6. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 Περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους αναγκαστικό νόμο 395/1968, νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (άρθρο 2), νόμος 1337/1983 (άρθρο 33), νόμος 1512/1985 (άρθρο 8 παράγραφος 15).

 

7. Την 9/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χρυσού.

 

8. Την από 17-03-1989 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Σερρών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την υπηρεσία:

 

i) Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ii. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

iii. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1)α του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οικοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

iv. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3.2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) που έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών.

 

9. Την από 17-03-1989 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Σερρών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την τροποποίηση των προηγουμένων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

10. Την 151/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση της 12-04-1989 με αριθμό πράξης 28, αποφασίζουμε:

 

Για τον οικισμό Χρυσού της Κοινότητας Χρυσού:

 

Ι. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία:

 

α) Ως προς τη θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός.

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: (Β2) Ενδιαφέρων.

γ) Ως προς την δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.

δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: (Ε3) Μεγάλος.

 

ΙΙ. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Χρυσού της Κοινότητας Χρυσού του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 18 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π.1-1 σε κλίμακα 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου, ελέγχου και όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή που το συνοδεύει.

 

ΙΙΙ. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

i) Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο προτεινόμενο νέο όριο του οικισμού, ορίζεται εμβαδόν 300 m2 στο συνοικιακό τμήμα του οικισμού όπως σημειώνεται με κόκκινο μελάνι στο σχεδιάγραμμα Π.1-1 που συνοδεύει την απόφαση και 600 m2 το λοιπό τμήμα του οικισμού. Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Συντελεστής δόμησης:

 

i) Για οικόπεδα που εμπίπτουν στο νέο όριο του οικισμού ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κάλυψη οικοπέδου:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Ύψος κτιρίων:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)δ του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φτάσει τα 8.5 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο σε περίπτωση που το γήπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

1. Τρόπος κάλυψης: στέγη με κεραμίδι κόκκινου χρώματος και με κλίση 1:3 περίπου. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στη στέγη. Βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια.

 

2. Όψεις επιχρισμένες σε χρώμα άσπρο ή της ώχρας.

 

3. Οι εξώστες να είναι διασπασμένοι, καλυμμένοι με κατεβασιά στέγης, με ξύλινο ή μεταλλικό σε σκούρο χρώμα κάγκελο.

 

4. Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 25% στις κατοικίες και το 10% στους χώρους με λοιπές χρήσεις. Οριζόντια ή τοξωτά πρέκια σε περίπτωση κατασκευής τους.

 

5. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι, από πέτρα ή επιχρισμένοι σε χρώμα άσπρο ή γκρι, κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

6. Κουφώματα ξύλινα.

 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα.

 

 

VII. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω οριζόμενα, καταργείται.

 

VIII. Το ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος Π-1.1 που συνοδεύει την απόφαση αυτή, μετά την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στο Διοικητήριο, στο κτίριο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Σερρών, για 15 συνεχείς ημέρες.

 

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της.

 

Σέρρες, 09-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.