Απόφαση 1007/15

Απόφαση 1007/56359/2015: Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος Ανάβρας και του ρέματος οικισμού Ανάβρας, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1007/56359/2015: Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος Ανάβρας και του ρέματος οικισμού Ανάβρας, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας, (ΦΕΚ 229/Δ/2015), 16-07-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π..

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

4. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015)

 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014)

 

6. Το υπ' αριθμόν 40719/2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / ΔΠΣ / Δ' περί Απόψεις Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με θέματα αρμοδιότητας οριοθέτησης υδατορεμάτων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 879/2015 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1007/56359/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία ελεγμένα και θεωρημένα όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία που αφορούν στη μελέτη του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

8. Το υπ' αριθμόν 1916/2015 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1292/75671/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκαν οι ακόλουθες (9)-(13) γνωμοδοτήσεις,

 

9. Το υπ' αριθμόν 14638/633/2015 γνωμοδοτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

10. Το υπ' αριθμ. 5468/56427/2015 γνωμοδοτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επί της μελέτης του θέματος.

 

11. Το υπ' αριθμόν 734/2015 γνωμοδοτικό έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου επί της μελέτης του θέματος.

 

12. Το υπ' αριθμόν 999/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 82/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (ΑΔΑ: ΩΛ6ΩΩ6Ι-Λ4Ν).

 

14. Το υπ' αριθμόν 1969/2015 (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1331/78788/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε η ακόλουθη (15) γνωμοδότηση.

 

15. Το υπ' αριθμόν 536/62171/2015 γνωμοδοτικό έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς επί της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων του θέματος.

 

16. Την υπ' αριθμόν 112839/2000 κοινή υπουργική απόφαση Τροποποίηση - Συμπλήρωση - Κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Επαναπλημμυρισμού της πρώην λίμνης Κάρλας στους Νομούς Λαρίσης και Μαγνησίας.

 

17. Το υπ' αριθμόν 101553/2006 έγγραφο της ΕΥΠΕ / ΓΔΠ / τέως ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα και έργα ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 127436/2007 κοινή υπουργική απόφαση Ανανέωση της ισχύος της υπ' αριθμόν 112839/2000 κοινής υπουργικής απόφασης Τροποποίησης - Συμπλήρωσης - Κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Επαναπλημμυρισμού της πρώην λίμνης Κάρλας στους Νομούς Λαρίσης και Μαγνησίας, και επειδή:

 

1. Μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα της παραγράφου II (20), του άρθρου 280, περιήλθε στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ...και η Έκδοση Απόφασης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών.

 

2. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την πληρότητα και την ορθότητα της σύμφωνα με το άρθρο 3, του νόμου 4258/2014 και τις σχετικές προδιαγραφές και προτεινόμενες κατευθύνσεις που έχει χορηγήσει η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του τέως Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ((6) σχετικό),

 

3. Με τα (7) και (14) σχετικά προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο γνωμοδοτήσεις.

 

4. Οι καθορισθείσες αρμοδίως οριογραμμές των ρεμάτων του θέματος κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της λίμνης Κάρλας και την κατασκευή και λειτουργία του έργου Επαναδημιουργία ταμιευτήρα (λίμνη) Κάρλας και των συναφών έργων.

 

5. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

 

1. Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος Ανάβρας και του ρέματος οικισμού Ανάβρας, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας στην θέση κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη λίμνης Κάρλας, όπως ελέχθησαν και θεωρήθηκαν με το (7) σχετικό από τη ΔΤΕ/Περιφέρειας Θεσσαλίας και αποτυπώνονται με μπλε χρώμα στα (Τ.01) και (Τ.02) Τοπογραφικά Διαγράμματα (κλίμακας 1:1000), του Τοπογράφου Μηχανικού Ευθυμίου Μυρσιώτη (με τις συντεταγμένες των κορυφών τους), που συνοδεύουν την απόφαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

 

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο βάσει της παραγράφου 19, άρθρο 2, του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 110/Α/2010).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1007.15

 

Λάρισα, 17-06-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.