Απόφαση 10167/17

Απόφαση 10167/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10167/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (ΦΕΚ 2980/Β/2017), 30-08-2017.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος 1 του νόμου 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 136/2010, Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του νόμου 4325/2015, Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4368/2016.

 

4. Την υπ' αριθμόν 14026/2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007, Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4479/2017, Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 25/40703/2016 (ΑΔΑ:62ΑΛ465ΦΘΕΦ21) και οίκοθεν 19/22159/2017 (ΑΔΑ:60ΜΒ465ΧΘ7ΑΤΖ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 12215/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (ΦΕΚ 2551/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2839/2013 όμοια (ΦΕΚ 759/Β/2013).

 

9. Την υπ' αριθμόν 264/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω φορέα.

 

10. Το υπ' αριθμόν 5/2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ηρακλείου, με το οποίο παρέχεται η θετική του γνωμοδότηση περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 1/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω φορέα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 260/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, με την οποία βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 12215/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2551/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2839/2013 όμοια (ΦΕΚ 759/Β/2013), ως προς την παράγραφο 4 του άρθρου 15, ως εξής:

 

{Μέρος 4

 

Άρθρο 15: Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

 

4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις:

 

Κλάδος

Αριθμός καλυμμένων θέσεων

Αριθμός κενών οργανικών θέσεων

Σύνολο οργανικών θέσεων

Εργατών Καθαριότητας

8

3

11

Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

1

-

1

Εργατών Γενικών Καθηκόντων

-

10

10

Υδρονομέων

1

3

4

Σύνολα

1

16

26

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 24.200,00 ευρώ για το έτος 2017 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20-60.11, 20-6051.002 και 20-6051.005 του προϋπολογισμού του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

 

Για το επόμενο έτος θα προβλεφθεί η δαπάνη στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμόν 12215/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2551/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2839/2013 όμοια (ΦΕΚ 759/Β/2013).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 16-08-2017

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.