Απόφαση 10189/17

Απόφαση 10189/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10189/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού, (ΦΕΚ 2980/Β/2017), 30-08-2017.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος 1 του νόμου 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 136/2010, Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του νόμου 4325/2015, Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4368/2016.

 

4. Την υπ' αριθμόν 14026/2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007, Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4479/2017, Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 25/40703/2016 (ΑΔΑ:62ΑΛ465ΦΘΕΦ21) και οίκοθεν 19/22159/2017 (ΑΔΑ:60ΜΒ465ΧΘ7ΑΤΖ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 8573/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού (ΦΕΚ 1943/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 15958/2011 όμοια (ΦΕΚ 3324/Β/2011).

 

9. Την υπ' αριθμόν 104/2017 απόφαση σε ορθή επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω φορέα.

 

10. Το υπ' αριθμόν 6/2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ηρακλείου, με το οποίο παρέχεται η θετική του γνωμοδότηση περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 5/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω φορέα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 95/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού, με την οποία βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 8573/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1943/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 15958/2011 όμοια (ΦΕΚ 3324/Β/2011), ως προς το άρθρο 24, ως εξής:

 

{Άρθρο 24: Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

 

Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 37Α/1987, στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 και [ΠΔ] 22/1990 όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

3

2

0

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

0

0

1

(Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

0

0

2

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

1

0

0

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

3

0

0

3

ΠΕ

ΔΥΠ (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ)

6

0

0

6


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΣΤΟΝ ΟΕΥ

16

3

0

13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

0

0

1

ΤΕ

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

1

1

0

0

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


0

0


ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

2

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

0

0

1

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

0

0

1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

0

0

1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

1

1

0

0

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

0

0

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Τ.Α.

1

0

0

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

0

0

1

ΤΕ

ΔΥΠ (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ)

1

0

0

1


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΣΤΟΝ ΟΕΥ

12

2

0

10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

0

0

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

16

2

0

14

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

0

0

1

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

4

0

0

4

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


0

1


ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

7

6

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

0

0

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

1

0

2

ΔΕ

ΔΥΠ (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ)

1

1

0

0

ΔΕ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ -ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

1



1

ΔΕ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

1

0

0

1


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΣΤΟΝ ΟΕΥ

37

4

1

32

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΕΝΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ

1

0

0

1

ΥΕ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

0

0

1

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1

1

0

0

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

14

1

5

8

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

5

1

0

4

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

2

1

0

1

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1

0

0

1

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

0

0

1


ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ ΣΤΟΝ ΟΕΥ

26

4

0

17

 

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 30.600,00 ευρώ για το έτος 2017 που θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-6011 και 20-6041 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαιστού.

 

Για το επόμενο έτος θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμόν 8573/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 1943/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 15958/2011 όμοια (ΦΕΚ 3324/Β/2011).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 16-08-2017

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.