Απόφαση 10484/96

Απόφαση 10484/1042/1996: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Θρακομακεδόνων στην πλατεία Αριστοτέλους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10484/1042/1996: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Θρακομακεδόνων στην πλατεία Αριστοτέλους, (ΦΕΚ 1421/Δ/1996), 11-12-1996.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) και τις όμοιες του νόμου 2240/1994 συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

 

3. Τον ισχύοντα οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 400/Β/1995).

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 85/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Θρακομακεδόνων.

 

7. Το πρακτικό 8 της 23 Συνεδρίας της 26-09-1996 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΔΥ/11-07-1996 βεβαίωση της Κοινότητας Θρακομακεδόνων ότι με την τροποποίηση δεν επιβαρύνεται ο δημοτικός προϋπολογισμός.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Θρακομακεδόνων στην Πλατεία Αριστοτέλους και την επιβολή εντός αυτής περιγράμματος για χώρο Αναψυκτηρίου όπως απεικονίζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.

 

a.10484.96

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παλλήνη, 13-11-1996

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 39712/2009 απόφαση (ΦΕΚ 488/ΑΑΠ/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.