Απόφαση 107526/17

Απόφαση 107526/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 107526/2017: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας, (ΦΕΚ 3214/Β/2017), 14-09-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 1, 63, 65, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 258 και 280 παράγραφος Ι του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως σήμερα ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010), όπως σήμερα ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

6. Τη με αριθμό 13912/2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

7. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ακολούθως με το άρθρο 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

9. Τη με αριθμό 34077/7400/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας (ΦΕΚ 1709/Β/2013).

 

10. Τη με αριθμό 113/16-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω Δήμου.

 

11. Τη με αριθμό 3/03-05-2017 Γνωμοδότηση (αριθμός Πρακτικού 1/03-05-2017) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσεως Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 113/16-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας.

 

12. Τη με αριθμό 7717/24-07-2017 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τη με αριθμό 34077/7400/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας (ΦΕΚ 1709/Β/2013), ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Τροποποιείται το άρθρο 1 του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με τίτλο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κεντρικών Υπηρεσιών ως εξής:

 

Στην Ενότητα Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ δημιουργούνται αυτοτελή γραφεία με αύξοντα αριθμό ως κάτωθι:

 

2. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, και

 

3. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Πάργας.

 

Στην Ενότητα Ε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής δημιουργείται Τμήμα, με αύξοντα αριθμό ως κάτωθι:

 

1)γ. Τμήμα Κίνησης και Αποθήκης Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Στην Ενότητα Δ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

2. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου.

 

Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση, και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 

Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των νηπίων.

 

Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης.

 

Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

 

Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

 

Εισηγείται τη διακοπή λειτουργίας του σχολείου, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

 

3. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Πάργας.

 

Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση, και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 

Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των νηπίων.

 

Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης.

 

Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

 

Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

 

Εισηγείται τη διακοπή λειτουργίας του σχολείου, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Στην Ενότητα Ε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Οι αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών), καθώς και (Οι αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων) του άρθρου 10 του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, μεταφέρονται στο νεοσύστατο τμήμα κίνησης-αποθήκης, ως κάτωθι:

 

1)γ. Τμήμα Κίνησης και Αποθήκης Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών:

 

1) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα).

 

2) Διαχειρίζεται τη στελέχωση, την ασφάλιση και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

 

3) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

 

4) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

 

5) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

 

6) Τηρεί τη φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

 

7) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

 

8) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και τη μεταφορά τους στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

 

9) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και τη μεταφορά τους στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

 

10) Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.

 

11) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

 

12) Μεριμνά για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

 

13) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

 

14) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λ.π.

 

Οι αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών εξοπλισμού υπηρεσιών μεταφέρονται στο Τμήμα Κίνησης και Αποθήκης Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών.

 

Μέρος 4 - Θέσεις Προσωπικού

 

Στην παράγραφο του άρθρου 17 (Μόνιμο προσωπικό), όπου αφορά τους κλάδους ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ6 και ΠΕ τροποποιείται ως εξής:

 

- ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 2

- ΠΕ3 (Πολιτικών Μηχανικών) ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 3

- ΠΕ4 (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 1

- ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 2 ΣΥΝΟΛΟ: 2

- ΠΕ Περιβάλλοντος ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 1

 

Μέρος 4 - Θέσεις Προσωπικού

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρο 17 (Μόνιμο προσωπικό), όπου αφορά τους κλάδους ΤΕ9, ΤΕ17 και ΤΕ τροποποιείται ως εξής:

 

- ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 2 ΣΥΝΟΛΟ: 4

- ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 3

- ΤΕ Μουσικού ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 1

 

Μέρος 4 - Θέσεις Προσωπικού

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 (Μόνιμο προσωπικό), όπου αφορά τους κλάδους ΔΕ1, ΔΕ15, ΔΕ8 και ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τροποποιείται ως εξής:

 

- ΔΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 2

- ΔΕ15 Εισπρακτόρων ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 1

- ΔΕ8 Βοηθών Νηπιαγωγών ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 2

- ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δημοτική Ενότητα Φαναρίου) ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 2

 

Μέρος 4 - Θέσεις Προσωπικού

 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 (Μόνιμο προσωπικό), όπου αφορά τους κλάδους ΥΕ1 Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών Καθηκόντων, τροποποιείται ως εξής:

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 5 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 1 ΣΥΝΟΛΟ: 6

 

Στο άρθρο 20 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, το Β μέρος τροποποιείται ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 10 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 5 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 15 Φοιτητές από ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΔΕ-ΙΕΚ

 

Μέρος 5 - Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Άρθρο 21

 

Προστίθενται με αύξοντα αριθμό:

 

7. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου.

 

Προϊστάμενοι: Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

 

8. Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Πάργας.

 

Προϊστάμενοι: Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

 

Προστίθεται με αύξοντα αριθμό:

 

9. Τμήμα Κίνησης και Αποθήκης Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών.

 

Προϊστάμενοι: Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ: Στους κλάδους των Προϊσταμένων να προστεθούν και οι κλάδοι ΤΕ και ΠΕ.

 

Ακροτελεύτιο Άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Για τη δημιουργία των ως άνω θέσεων ελήφθησαν υπόψη οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007, ήτοι για κάθε μία από τις συσταθείσες θέσεις εξασφαλίζεται πίστωση, ίση με το διπλάσιο των αποδοχών του καταληκτικού βαθμού, πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής, επί δύο. Έτσι, με την παρούσα κανονιστική πράξη-τροποποίηση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας ύψους 123.650,00 € για το υπόλοιπο του έτους 2017 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10-6011.001, Κ.Α. 10-6011.005, Κ.Α. 30-6011.001.

 

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθούν ετήσιες δαπάνες, 247.300,00 ευρώ στους αντίστοιχους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών του Δήμου Πάργας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 34077/7400/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 28-07-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.