Απόφαση 1083/91

Απόφαση 1083/1991: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ολυμπιάδας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1083/1991: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ολυμπιάδας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 383/Δ/1991), 24-06-1991.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος 3.

 

4. Την 55254/1988 (ΦΕΚ 128/Δ/1988) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής η κατηγοριοποίηση - οριοθέτηση - Ολυμπιάδας κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής.

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και συμπληρώθηκε περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

8. Τις 22/1990 και 3/1991 αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολυμπιάδας.

 

9. Την 7η συνεδρίαση στις 19-04-1991 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Ολυμπιάδας νομού Χαλκιδικής όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 το οποίο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ολυμπιάδας και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής.

 

Β. Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται παρακάτω ο Πολεοδομικός κανονισμός του Οικισμού Ολυμπιάδας.

 

1. Τομέας Ι: (Τμήμα της αραιοδομημένης οριοθέτησης).

 

Αρτιότητα οικοπέδων:

 

Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2 με πρόσωπο 10 m.

 

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, θεωρούνται επίσης άρτια και οικοδομήσιμα, τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν θα προκύψουν μετά την έγκριση του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί τακτοποιήσεων και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρα 24 & 6), λόγω υπάρχουσας κατάτμησης.

 

Ύψος: 7.5 m.
Συντελεστής δόμησης: 0.6.
Όροφοι: 2.
Κάλυψη: 70%.

 

2. Τομέας ΙΙ:

 

Αρτιότητα οικοπέδων:

 

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2 με ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

 

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, θεωρούνται επίσης, άρτια και οικοδομήσιμα, τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν θα προκύψουν μετά την έγκριση του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί τακτοποιήσεων και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρα 24 & 6).

 

Ύψος: 7.5 m.
Συντελεστής δόμησης: 0.50.
Όροφοι: 2.
Κάλυψη: 70%.

 

3. Τομέας ΙΙΙ: (Το ήδη υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας).

 

Ισχύουν ότι στην 55254/1988 (ΦΕΚ 128/Δ/1988) απόφασή μας περί κατηγοριοποίησης - οριοθέτησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων νομού Χαλκιδικής ... Ολυμπιάδας.

 

4. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με την πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m.

 

5. Απαγορεύεται η pilotis.

 

6. Πριν την έκδοση των οικοδομικών αδειών είναι απαραίτητη η έγκρισή τους από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε.

 

a.1083.91

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 29-05-1991

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.