Απόφαση 11307/12

Απόφαση ΔΠΕ/11307/2011/2012: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιριακού συγκροτήματος με τη δεξαμενή της πρώην Αλευροβιομηχανίας SAMICA στην θέση Κόβα στην οδό Αυστραλίας 76 στο οικοδομικό τετράγωνο 195 στην πόλη της Ρόδου, φερόμενο ως ιδιοκτησία Ιωάννης Κυπριάδης Finance Car ΑΕΒΕ και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠΕ/11307/2011/2012: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιριακού συγκροτήματος με τη δεξαμενή της πρώην Αλευροβιομηχανίας SAMICA στην θέση Κόβα στην οδό Αυστραλίας 76 στο οικοδομικό τετράγωνο 195 στην πόλη της Ρόδου, φερόμενο ως ιδιοκτησία Ιωάννης Κυπριάδης Finance Car ΑΕΒΕ και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/2012), 02-03-2012.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 4 (παράγραφος 2) αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 1/1986 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1/Α/1986) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παράγραφος 3, εδάφιο ζ, περίπτωση α)α) και 5 αυτού, όπως συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 326/2000 (ΦΕΚ 276/Α/2000) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 110/2001 Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 101/Α/2001) και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού όπως ισχύει.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων υποθέσεων Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 147/Α/2011).

 

6. Την υπ' αριθμόν 8555/27-11-1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αιγαίου Πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου, που εξαιρούνται από τους περιορισμούς της διάταξης του άρθρου 81, παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 741/Β/1990).

 

7. Την υπ' αριθμόν ΔΔΟ/Φ.101.22/8946/2011, απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2258/Β/2011) και ειδικότερα το άρθρο 1 και παράγραφος 65 αυτού.

 

8. Τον φάκελο του κτιριακού συγκροτήματος του θέματος ο οποίος μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΤΡ/Φ.1520.01/35/117/14-04-2011 έγγραφό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής νομού Δωδεκανήσου και έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 3618/18-04-2011 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

9. Την από 16-11-2011 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία κοινοποιήθηκε στην ενδιαφερόμενη εταιρεία δια του μηχανικού Τιμόθεου Δ. Παρασκευά με το υπ' αριθμόν ΔΠΕ/7655/17-11-2011 έγγραφό μας.

 

10. Τις από 12-12-2011 Αντιρρήσεις με συνημμένα σχετικά έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας Ιωάννης Κυπριάδης Finance Car ΑΕΒΕ, που έλαβαν τον αριθμό πρωτοκόλλου 11307/14-12-2011 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

 

11. Τις από Δεκέμβριος 2011 και 19-12-2011 εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης των πολιτικών μηχανικών Αριστοτέλη Ηρακλείδη και Αντωνίου Ζουμπά, και Τσακίρη Τσαμπίκου, αντίστοιχα.

 

12. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 504/2012/03-02-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου (αριθμός πρωτοκόλλου 1004/06-02-2012 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).

 

13. Τις από 16-02-2012 Παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας στις Αντιρρήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτιριακό συγκρότημα με τη δεξαμενή της πρώην Αλευροβιομηχανίας SAMICA, φερόμενο ως ιδιοκτησία της εταιρείας Ιωάννης Κυπριάδης Finance Car ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην θέση Κόβα στην οδό Αυστραλίας 76 στο οικοδομικό τετράγωνο 195 στην πόλη της Ρόδου, όπως σημειώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ' αριθμόν ΔΠΕ/11307/2011/2012 πράξη της και που συνοπτικό του αντίγραφο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση, επειδή φέρει αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία αντιπροσωπευτικά της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της Ιταλικής περιόδου (μεσοπολέμου).

 

2. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα με τη δεξαμενή του, απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων του και των εν γένει λειτουργικών και διακοσμητικών του στοιχείων. Οι προσθήκες στο ισόγειο επιτρέπεται να απομακρυνθούν, αποκαθιστώντας το περίγραμμα της κάτοψης του ισογείου του κτιριακού συγκροτήματος.

 

3. Επιτρέπεται η κατεδάφιση και επιβάλλεται η ανακατασκευή των τμημάτων του κτιριακού συγκροτήματος με τη δεξαμενή της πρώην Αλευροβιομηχανίας SAMICA, που θα κριθούν επικινδύνως ετοιμόρροπα υπό την προϋπόθεση ό,τι πριν από την κατεδάφιση τους θα προηγηθεί πλήρης φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση. Η μελέτη των τμημάτων που θα ανακατασκευαστούν θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του νομού Δωδεκανήσου.

 

4. Επιβάλλεται η αποκατάσταση του παραθύρου στην πρόσοψη του βόρειου όγκου σύμφωνα με την τυπολογία των υπολοίπων παραθύρων του, καθώς και η ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος (βορειοδυτική γωνία του κτιριακού συγκροτήματος) μετά από τεκμηριωμένη μελέτη για να επανέλθει το κτιριακό συγκρότημα στην αρχική του μορφή.

 

5. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, η εσωτερική διαρρύθμιση καθώς και επεμβάσεις στο εσωτερικό για λόγους λειτουργικούς του χαρακτηριζόμενου ως διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας.

 

6. Επιβάλλεται η επισκευή ή / και ανακατασκευή, αν αυτό απαιτείται, της υπάρχουσας δεξαμενής στην ανώτερη στάθμη του νότιου όγκου του κτιριακού συγκροτήματος χωρίς να αλλοιωθεί η θέση, η μορφολογία και τα υλικά της.

 

7. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων, που πληροφορούν για τυχόν χρήσεις των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος.

 

8. Για την ανέγερση προσθηκών στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα με τη δεξαμενή του και για την ανέγερση νέων κτηρίων στον περιβάλλοντα χώρο του, πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας, απαιτείται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του νομού Δωδεκανήσου και η έκδοση ειδικής υπουργικής απόφασης (ειδική ρύθμιση).

 

9. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό του χαρακτηριζόμενου ως διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος και στον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

10. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.11307.12

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μυτιλήνη, 16-02-2012

 

Με εντολή Υπουργού

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.