Απόφαση 1144/17

Απόφαση 1144/2017: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια 1210, 1212 του Δήμου Αλεξανδρούπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1144/2017: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια 1210, 1212 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (ΦΕΚ 131/Δ/2017), 11-05-2017.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα ...

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015), Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 (ΦΕΚ 116/Α/1922) Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος.

 

10. Το υπ' αριθμόν Γ39682/28-04-2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική από 01-07-2015 αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το υπ' αριθμόν Η-10850/03-11-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 4775/10-11-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία η μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος στα αγροτεμάχια 1210, 1212 στην Αλεξανδρούπολη, αφού ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών.

 

12. Το υπ' αριθμόν 54764/01-12-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 5176/07-12-2016) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία η υπ' αριθμόν 679/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την οποία εγκρίνει τις οριογραμμές οριοθέτησης ρέματος στα αγροτεμάχια 1210, 1212 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

13. Το υπ' αριθμόν Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 4775/16/04-01-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο ζητήθηκαν αντίγραφα της μελέτης οριοθέτησης.

 

14. Το υπ' αριθμόν Η-144/27-01-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 369/01-02-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία επιπλέον αντίγραφα της μελέτης.

 

15. Το υπ' αριθμόν Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 369/02-02-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

 

16. Τα υπ' αριθμόν 2692/09-02-2017 και 3629/14-02-2017 έγγραφα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και της Διεύθυνσης Δασών νομού Έβρου, αντίστοιχα, με τη θετική τους γνωμοδότηση.

 

17. Την υπ' αριθμόν 342/14-03-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 1007/16-3-2017) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.

 

18. Την υπ' αριθμόν 2735/17-03-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 1144/27-03-2017) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

19. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (11ο σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ρέματος που διασχίζει τα αγροτεμάχια 1210, 1212 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνολικό μήκος 100 m, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στην οριζοντιογραφία που συνοδεύει την παρούσα (αριθμός σχεδίου Ο1, κλίμακας 1:200 του Πολιτικού Μηχανικού Τσεσμελή Δημήτριου) και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με αρχή τα σημεία:

 

R1 (Χ=656743.289, Υ=4526490.275) και L1 (Χ=656757.277, Υ=4526500.038) και πέρας τα σημεία
R8 (Χ=656682.028, Υ=4526579.881) και L6 (Χ=646701.872, Υ=4526591.565)

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

a.1144.17

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 11-04-2017

 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.