Απόφαση 1162/94

Απόφαση 1162/1994: Αναθεώρηση καθορισμού ορίων οικισμού παραλία Φούρκας νομού Χαλκιδικής και επιβολή ειδικών όρων δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1162/1994: Αναθεώρηση καθορισμού ορίων οικισμού παραλία Φούρκας νομού Χαλκιδικής και επιβολή ειδικών όρων δόμησης, (ΦΕΚ 882/Δ/1994), 26-08-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας - κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις προτάσεις του ιδιώτη μελετητή που του ανατέθηκε η σχετική μελέτη.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 2/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φούρκας με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση καθορισμού ορίων οικισμού παραλίας Φούρκας και εγκρίθηκε η σχετική μελέτη.

 

5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, α) 6η συνεδρίαση της 13-05-1994 πράξη 2η και β) 10η συνεδρίαση της 24-06-1994 πράξη 4η.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992.

 

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις της παρούσας δεν προξενείται δαπάνη ούτε εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

8. Την οίκοθεν 55254/1988 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε η αναθεώρηση του καθορισμού των ορίων οικισμού παραλία Φούρκας με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν, σύμφωνα με το συνοδεύον την παρούσα διάγραμμα, το οποίο θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Εντός της περιοχής που βρίσκεται μέσα στα όρια του οικισμού επιβάλλεται η υποχρεωτική κατασκευή περίφραξης των οικοπέδων σε επαφή με το όριο απαλλοτρίωσης της επαρχιακής οδού απαγορευόμενης της πρόσβασης πεζών και οχημάτων δια μέσου των οικοπέδων σε αυτήν.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα όπως ισχύει και η οίκοθεν 55254/1988 απόφασή μας.

 

Η παρούσα μαζί με τα συνημμένα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1162.94

 

Πολύγυρος, 08-08-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.