Απόφαση 11631/87

Απόφαση 11631/1987: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Λεύκωνα κοινότητας Λευκώνα νομού Σερρών καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11631/1987: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Λεύκωνα κοινότητας Λευκώνα νομού Σερρών καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 1260/Δ/1987), 31-12-1987.

 

Ο Νομάρχης Σερρών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού σύμφωνα με το Γ29557/2769/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ1 - Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπ' όψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

6. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 Περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους αναγκαστικό νόμο 395/1968, νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (άρθρο 2), νόμο 1337/1983 (άρθρο 33), νόμο 1512/1985 (άρθρο 8, παράγραφος 15).

 

7. Την 2/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου κοινότητας Λευκώνα.

 

8. Την από 25-06-1987 εισήγηση της Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Σερρών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται, τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη από την υπηρεσία:

 

i. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ii. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

iii. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1)α του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οικοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

iv. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3.2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) που έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών.

 

9. Την από 11-11-1987 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Σερρών προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την τροποποίηση των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνισή τους με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

10. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που λήφθηκε κατά την 6η συνεδρία την 30-03-1987 με αριθμό πράξης 24.

 

11. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που λήφθηκε κατά την 15η συνεδρία την 01-07-1987 με αριθμό πράξης 70.

 

12. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που λήφθηκε κατά την 12η συνεδρία την 12-11-1987 με αριθμό πράξης 109, αποφασίζουμε:

 

Για τον οικισμό Λευκώνα της Κοινότητας Λευκώνα.

 

Ι. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία:

 

α) Ως προς την θέση στον Χώρο: Α1 περιαστικός

β) Ως προς τον βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος

γ) Ως προς την δυναμικότητα: Γ1 Δυναμικός

δ) Ως προς τον βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε3 Μεγάλος.

 

II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Λευκώνα της κοινότητας Λευκώνα του Νομού Σερρών με στοιχεία από 1 έως 26 όπως αυτά φαίνονται στον συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π. 1-1 σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επί τόπου ελέγχου.

 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης.

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

i. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού ορίζεται εμβαδόν 400 m2 με αρτιότητα προσώπου 14 m.

 

ii. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού, ορίζεται εμβαδόν 600 m2.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της υπ' αριθμόν 10226/1988 απόφασης (ΦΕΚ 623/Δ/1987).

 

2. Συντελεστής δόμησης:

 

Ι. Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

α. Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.6.

β. Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8.

γ. Για το πέρα των 200 m2 τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.6.

 

Για την περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, δεν υπάρχει ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας ορόφων στο οικόπεδο.

 

II. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του ορίου του οικισμού, ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κάλυψη οικοπέδου:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Η προσαύξηση 10% του άρθρου 15 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 δεν ισχύει εντός ρυμοτομικού σχεδίου.

 

5. Ύψος κτιρίων:

 

α. Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 8 m.

 

Σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, το μέγιστο ύψος είναι δυνατόν να φθάσει τα 10 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

β. Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)δ του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι, κόκκινου χρώματος, με κλίση 1:3 περίπου. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη.

 

2. Ποικίλοι χρωματισμοί στις όψεις σε αρμονία χρωμάτων.

 

3. Διασπασμένοι εξώστες με ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο.

 

4. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι επιχρισμένοι σε άσπρο ή γκρι χρώμα κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

VI. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα, όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα.

 

VI. Κάθε προγενέστερη διάταξη, διαφορετική με τα παραπάνω οριζόμενα, καταργείται.

 

a.11631.87

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της.

 

Σέρρες, 24-11-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.