Απόφαση 1169/94

Απόφαση 1169/1994: Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1169/1994: Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων, (ΦΕΚ 96/Β/1994), 14-02-1994.

 

Οι Υπουργοί Εργασίας και Δημόσιας Τάξης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος 327/1992.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 1481/1984.

 

4. Τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της λειτουργίας των δημοσίων κέντρων με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Αθήνα, 03-02-1994

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.