Απόφαση 117054/69

Απόφαση 117054/1969: Περί επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί εκτάσεως Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Η Μακεδονία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 117054/1969: Περί επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί εκτάσεως Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης Η Μακεδονία, (ΦΕΚ 9/Δ/1970), 21-01-1970.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντες υπόψιν:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 7, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

3. Τις διατάξεις του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι η κατά το διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτη και ιδόντες:

 

α) Τις υπ' αριθμούς 89/1969 και 114/1969 πράξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, Τμήματος Νομού Θεσσαλονίκης, δι' ων γνωμοδοτεί τούτο υπέρ της στο θέμα επεκτάσεως.

 

β) Την υπ' αριθμόν 14824/1969 δήλωση του Συνεταιρισμού ΠΣ, υπό την επωνυμία Οικοδομικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης Η Μακεδονία γενομένη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πέτρου Γεωργίου Τρύπη, περί παραιτήσεώς του από δικαιώματος αποκτήσεως αποζημιώσεως δια ρυμοτομία, λόγω διαμορφώσεως κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Θεσσαλονίκη τη 15-12-1969

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.