Απόφαση 1191/93

Απόφαση 1191/1993: Καθορισμός κατηγοριών ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Παλαιοκάστρου νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1191/1993: Καθορισμός κατηγοριών ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Παλαιοκάστρου νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 1285/Δ/1993), 06-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις προτάσεις του ιδιώτη μελετητή που του ανατέθηκε η σχετική μελέτη από την κοινότητα Παλαιοκάστρου.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 14/1992 και 20/1993 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιοκάστρου με τις οποίες κινήθηκε η διαδικασία οριοθέτησης εξετάσθηκαν ενστάσεις και εγκρίθηκε η σχετική μελέτη.

 

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, 11η συνεδρίαση της 09-06-1993 πράξη 3η.

 

6. Το υπ' αριθμόν 5001/1992 έγγραφο Δασαρχείου Πολυγύρου.

 

7. Το υπ' αριθμόν 26/1993 έγγραφο της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 265/1993 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

9. Το δελτίο Αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού.

 

10. Τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 544/Δ/1978) Παραδοσιακοί οικισμοί.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις της παρούσας δεν προξενείται δαπάνη ούτε εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό Παλαιοκάστρου ως εξής:

 

α) Το τμήμα Διασταύρωση Παλαιοκάστρου: Στάσιμο - Συνεκτικό - Αδιάφορο.

 

β) Το τμήμα Παλαιός οικισμός: Αξιόλογος - Συνεκτικός - Μικρός - Φθίνων.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του πιο πάνω οικισμού με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν σύμφωνα με το συνοδεύον την παρούσα διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000, το οποίο αφού θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Εντός των ορίων του εγκεκριμένου με την υπ' αριθμόν 17/1970 απόφαση Νομάρχη ρυμοτομικού σχεδίου, δηλαδή μέσα στα όρια του συνεκτικού τμήματος του νέου οικισμού διασταύρωση Παλαιοκάστρου, ισχύουν οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίσθηκαν με την παραπάνω απόφαση Νομάρχη.

 

Β. Εκτός των ορίων του εγκεκριμένου με την υπ' αριθμόν 17/1970 απόφαση Νομάρχη και μέσα στο συνεκτικό και διάσπαρτο τμήμα του νέου οικισμού διασταύρωση Παλαιοκάστρου, ισχύουν οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει, αρτιότητα οικοπέδων 500 m2, κατά παρέκκλιση με όποιο εμβαδόν και διαστάσεις είχαν πριν την 03-05-1985.

 

Γ. Εντός του παλαιού οικισμού Παλαιοκάστρου ισχύουν οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 544/Δ/1978) Παραδοσιακοί οικισμοί.

 

Δ. Εντός των ορίων του οικισμού και μέσα και στις τρεις περιοχές γενικών όρων και περιορισμών δόμησης ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης της καρτέλας Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει.

 

a.1191.93

 

Η παρούσα μαζί με τα συνημμένα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 24-09-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.