Απόφαση 121950/80

Απόφαση 121950/1980: Περί χαρακτηρισμού ως οικιστικής της περιοχής ΔΟΜΟΣ στην Κοινότητα Νέας Γωνιάς Χαλκιδικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 121950/1980: Περί χαρακτηρισμού ως οικιστικής της περιοχής ΔΟΜΟΣ στην Κοινότητα Νέας Γωνιάς Χαλκιδικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής, (ΦΕΚ 127/Δ/1981), 04-03-1981.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα νομοθετικά διατάγματα 3620/1956 και 532/1970.

 

β) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 (ΦΕΚ 305/Α/1977) περί οργανισμού του Υπουργείου Δημόσιων Έργων.

 

γ) Του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) περί οικιστικών περιοχών.

 

δ) Του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) περί προστασίας των Δασών κ.λ.π.

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) περί ειδικών χρήσεων γης και των ανωτέρω μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων.

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 121/1980 (ΦΕΚ 37/Α/1980) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τους οικείους Νομάρχες των Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής δια τον χαρακτηρισμό περιοχών ως οικιστικών.

 

ζ) Του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

2. Την υπ' αριθμόν 9610/1979 (ΦΕΚ 1021/Β/1979) απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος περί χαράξεως κατευθυντηρίων γραμμών της Χωροταξικής Πολιτικής για την Οικιστική αποκέντρωση.

 

3. Την υποβληθείσα μελέτη οικιστικής αναπτύξεως μονίμου κατοικίας εις Νέα Γωνιά Χαλκιδικής υπό του συγκροτήματος ΔΟΜΟΣ.

 

4. Την υποβληθείσα αίτηση και δήλωση ιδιοκτητών αγρών στην Κοινότητα Νέας Γωνιάς.

 

5. Την έκθεση αυτοψίας της Νομαρχιακής επιτροπής Νομού Χαλκιδικής.

 

6. Τον σχηματισθέντα φάκελλο και

 

α) Την υπ' αριθμόν 120665/1980 εισήγηση του παρ' ημίν τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

β) Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού Χαλκιδικής που διατυπώθηκε στο θέμα της συνεδρίασης 44 της 07-11-1980 γνωμοδότησης περί εγκρίσεως από τεχνικής πλευράς της Οικιστικής μελέτης και το συνοδεύον σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα όπως διορθώθηκε, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τον χαρακτηρισμό της προταθείσης περιοχής ΔΟΜΟΣ της Κοινότητος Νέας Γωνιάς Χαλκιδικής ως οικιστικής με κωδικό αριθμό 500371 σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη υπό του Συγκροτήματος ΔΟΜΟΣ, όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τη γνωμοδότηση του παρ' ημίν Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εντός των ορίων του συνημμένου Τοπογραφικού Διαγράμματος υπό κλίμακα 1:5.000 του θεωρημένου από τον παρ' ημίν Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών. Εις το αυτό διάγραμμα εμφαίνονται τα όρια εκάστης εκ των κατά το άρθρο 6 του νόμου 947/1979 ζωνών.

 

Οι εις εκάστην ζώνη προβλεπόμενες γενικές και ειδικές χρήσεις γης μετά των αντιστοίχων συντελεστών δομήσεως, αναγράφονται εις τον επί του τοπογραφικού διαγράμματος πίνακα.

 

Εντός της δημοσίας δασικής εκτάσεως που εντάσσεται στην οικιστική περιοχή απαγορεύεται η ανέγερση οιουδήποτε κτιρίου, δημοσίου ή μη, στο δε υπό του Νόμου προβλεπόμενο ποσοστό ακαλύπτου χώρου δεν υπολογίζονται οι αναφερόμενες δασικές εκτάσεις.

 

Η ανάπτυξη της οικιστικής περιοχής να γίνει δια του τρόπου της θεσπίσεως γενικών όρων σχηματισμού οικοπέδων και δομήσεως επ' αυτών, με δαπάνες του συγκροτήματος ΔΟΜΟΣ.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μετά του τοπογραφικού διαγράμματος σε φωτοσμίκρυνση.

 

Πολύγυρος, 26-11-1980

 

Ο Νομάρχης

 

a.121950.80Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.