Απόφαση 1226/94

Απόφαση ΕΠΑ/1226/1994: Αναθεώρηση ορίων - έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρυοπηγής νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1226/1994: Αναθεώρηση ορίων - έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κρυοπηγής νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 1140/Δ/1994), 03-11-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 23/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρυοπηγής.

 

5. Την υπ' αριθμόν 12η/4ο/15-07-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη οικισμού Κρυοπηγής μετά την εξέταση των υποβληθεισών κατ' αυτής ενστάσεων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 13η συνεδρίαση της από 26-08-1994 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, με την οποία εξετάστηκε η πολεοδομική ρύθμιση της πολεοδομικής μελέτης για τον μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 31 - 32 - 34 προτεινόμενο πεζόδρομο και εγκρίθηκε ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με τον νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη του οικισμού Κρυοπηγής νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με τη συνημμένη πινακίδα ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:1000, η οποία συντάχθηκε από την κοινότητα Κρυοπηγής και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Αναθεωρούνται τα όρια του οικισμού Κρυοπηγής και ταυτίζονται με τα όρια της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά φαίνονται στην παρά πάνω πινακίδα.

 

Εντός της περιοχής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού επιβάλλονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

α. Ποσοστό κάλυψης 70%

β. Συντελεστής δόμησης 0.6

γ. Κατά παρέκκλιση του παρά πάνω επιτρεπομένου συντελεστή δόμησης για τα μικρά οικόπεδα που προϋφίστανται της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εμβαδού μικρότερου των 300 m2 ο συντελεστής δόμησης, ορίζεται 1.0 με maximum δόμηση τα 120 m2.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7 m με αφετηρία μέτρησης το πέριξ φυσικό έδαφος.

ε. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

στ. Κατά παρέκκλιση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους και του αριθμού ορόφων επιτρέπεται μετά από έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού η κατασκευή ξενοδοχείων με μέγιστο ύψος 8.5 m και μέγιστο αριθμό ορόφων 3.

ζ. Υποχρεωτική κατασκευή στέγης πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών μέγιστου ύψους 1.5 m και μέγιστης κλίσης 30%.

η. Απαγορεύεται η κατασκευή pilotis, ο δε έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κατασκευών είναι υποχρεωτικός.

θ. Αρτιότητα ελάχιστο εμβαδόν 300 m2, ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

ι. Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφ' όσον προϋφίστανται της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης με την προϋπόθεση εγγραφής κτίσματος ελάχιστου εμβαδού 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών.

ι)α. Εντός της περιοχής της πολεοδομικής μελέτης ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 651/1977.

 

Από τις διατάξεις του κανονιστικού περιεχομένου της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1226.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 30-09-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.