Απόφαση 1250/94

Απόφαση ΕΠΑ/1250/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Παραλία Φούρκας νομού Χαλκιδικής στο υπόλοιπο της Κοινοτικής έκτασης της οποίας η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με την ΕΠΑ/1356/1991 απόφασή μας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1250/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Παραλία Φούρκας νομού Χαλκιδικής στο υπόλοιπο της Κοινοτικής έκτασης της οποίας η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με την ΕΠΑ/1356/1991 απόφασή μας, (ΦΕΚ 676/Δ/1994), 07-07-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 66/1993 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Φούρκας με την οποία εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οικισμού παραλίας Φούρκας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 14η (συνεδρίαση) / 5ο (θέμα) / της από 25-08-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

6. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1356/1991 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οικισμού παραλίας Φούρκας μέσα σε έκταση της κοινότητας Φούρκας.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με τον νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Παραλίας Φούρκας κοινότητας Φούρκας νομού Χαλκιδικής στο υπόλοιπο της κοινοτικής έκτασης που η πολεοδομική μελέτη εγκρίθηκε με την ΕΠΑ/1356/1991 απόφασή μας, σύμφωνα με την συνημμένη πινακίδα ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Εντός της περιοχής πολεοδομικής μελέτης επιβάλλονται οι ίδιοι όροι και περιορισμοί δόμησης που επιβλήθηκαν με την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1356/1991 απόφασή μας.

 

Από τις διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1250.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 22-06-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.