Απόφαση 1287/15

Απόφαση 1287/2015: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Καλάθου νήσου Ρόδου με μετατόπιση οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 26 και 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1287/2015: Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Καλάθου νήσου Ρόδου με μετατόπιση οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 26 και 28, (ΦΕΚ 58/ΑΑΠ/2015), 27-03-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την υπ' αριθμόν ΧΟΠ/ΕΠΑ 53/1995 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 771/Δ/1995) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης, οικισμού Καλάθου, Νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

 

2. Την υπ' αριθμόν 1/2013 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου.

 

3. Την υπ' αριθμόν 98/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 595/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

 

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 640/14/2014 έγγραφο Δήμο Ρόδου, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

6. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα περί Σχεδίων Πόλεων ... άρθρο 29.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα.

 

8. Το νόμο 2831/2000 άρθρο 29 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

9. Το νόμο 3852/2010 άρθρο 186 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3979/2011 άρθρο 44 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

10. Το νόμο 4067/2012 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - (ΦΕΚ 79/Α/2012), άρθρο 31 παράγραφος 1.

 

11. Το νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2163/2014 εισήγησή μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου.

 

13. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου όπως αυτή αναφέρεται στο πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης/2014 /πράξη 2η.

 

14. Το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

15. Την οίκοθεν 24078/2444/2011 (ΦΕΚ 1260/Β/2011) Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 58664/5357/2012 (ΦΕΚ 2036/Β/2012) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με Εντολή Περιφερειάρχη στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 18296/1387/2015 (ΦΕΚ 247/Β/2015) απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου μερική ανάκληση, τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Έκτακτο Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλάθου νήσου Ρόδου (ΦΕΚ 771/Δ/1995), με τη μετατόπιση της οδού με στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α) μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 26 και 28, όπως ακριβώς φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:200. Το πλάτος της μετατοπιζόμενης οδού παραμένει 2 m ενώ το όριο των τομέων όρων δόμησης ΑΙ και ΒΙΙ που διέρχεται από την ως άνω οδό, μετατοπίζεται αντίστοιχα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο (ΦΕΚ 771/Δ/1995) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Καλάθου, Νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

 

a.1287.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρόδος, 09-03-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.