Νόμος 3979/11 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Θεσμικά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στους νησιωτικούς δήμους ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού τους αυξάνεται ισάριθμα με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 2. Στις επιπλέον θέσεις των αντιδημάρχων, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με το άρθρο 207, ορίζονται σύμβουλοι της πλειοψηφίας, οι οποίοι έχουν εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Για την υποστήριξη τυφλού αντιδημάρχου επιτρέπεται η πρόσληψη ιδιαίτερου γραμματέα - βοηθού για όσο διάστημα ο αντιδήμαρχος ασκεί τα καθήκοντα του. Για την πρόσληψη του και την υπηρεσιακή του κατάσταση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 162 του νόμου [Ν] 3584/2007 (143/Α/2007).

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του νόμου 3852/2010 προστίθεται περίπτωση ι', που έχει ως εξής:

 

{ι. Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.}

 

4. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του νόμου 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 2)α ως εξής:

 

{2)α. Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή υλοποιούνταν από επιχειρήσεις οι οποίες λύθηκαν, μπορεί να μεταφέρονται σε κάθε έναν εξυπηρετούμενο δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε κοινωφελή επιχείρηση του δήμου ή στην περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται, εφόσον τα παραπάνω νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις προβλέπονται ως δυνητικοί φορείς υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος. Η μεταφορά των προγραμμάτων στους ανωτέρω φορείς γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κάθε εξυπηρετούμενου δήμου ή του περιφερειακού συμβουλίου. Τα μεταφερόμενα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα προγράμματα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται όσα απορρέουν από τις συμβάσεις έργου ή από τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, από 01-01-2011.

 

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων, μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η δε σύσταση των αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του.}

 

5. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέχρι 31-12-2011, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985 (101/Α/1985), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 138/2004 (99/Α/2004), στις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση 5.2 Α/4 και τις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, που σχετίζονται με τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και ρυθμίζονται οργανωτικές και λειτουργικές σχέσεις του Δήμου Κυθήρων με την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας.

 

Η θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας και των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Προσκυνημάτων, που ορίζει το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 272/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνεται και λήγει με την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. Οι διατάξεις που αφορούν την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των δήμων εφαρμόζονται και για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας.}

 

6. Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του νόμου 3463/2006 στη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και όλες εν γένει οι λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

 

7. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 178 του νόμου 3852/2010 (87/Α/2010) αντικαθίστανται οι λέξεις καθώς και από με τις λέξεις και έως είκοσι (20) συνολικά. Το τέταρτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου καταργείται.

 

8. Στο άρθρο 213 του νόμου 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στον πρόεδρο της μητροπολιτικής επιτροπής καταβάλλεται αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία που λαμβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και του χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 182, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο αυτή.}

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010 (219/Α/2010) διαγράφονται οι λέξεις μέχρι 30-06-2011.

 

10. α. Η περίπτωση 17 της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 (Συνολική Πράξη Εφαρμογής, Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής), συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 προστίθενται νέες περιπτώσεις ως εξής:

 

{30. Η σύνταξη των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

 

31. Η επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.

 

32. Η σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 5/1986 (2/Α/1986) για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα.}

 

γ. Στην περίπτωση 34 της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση: και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου - καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971, όπως ισχύει.

 

δ. Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 41 της παραγράφου II        ΣΤ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2)β του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (182/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής και αριθμείται ως περίπτωση 40:

 

{Η κύρωση ή ακύρωση της πράξης αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 και η κρίση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατ' αυτών.}

 

ε. Στο τέλος της παραγράφου II ΣΤ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 προστίθενται περιπτώσεις 41, 42, 43, ως εξής:

 

{41. Η κύρωση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 (Συνολική Πράξη Εφαρμογής, Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής) και κρίση των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατ' αυτής.

 

42. Η απόφαση για κατ' εξαίρεση σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής.

 

43. Η απόφαση χαρακτηρισμού ως οικοδομήσιμου οικοπέδου αποκλεισμένου από τις οδούς του εγκεκριμένου σχεδίου.}

 

στ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010 (219/Α/2010) απαλείφεται.

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 196 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκτός εκείνων που έχουν ως αντικείμενο προγράμματα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και προληπτικής ιατρικής ή παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.}

 

12. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 190 του νόμου 3852/2010 η φράση από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αντικαθίσταται από τη φράση από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

β. Στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.

 

13. Στην περίπτωση 16.Α.3 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 οι λέξεις Δήμος Νάουσας αντικαθίστανται από τις λέξεις Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.