Απόφαση 1308/93

Απόφαση ΕΠΑ/1308/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Β επέκτασης οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής, τροποποιήσεις υπάρχοντος Ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε με την 1077/1990 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1308/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Β επέκτασης οικισμού Γερακινής Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής, τροποποιήσεις υπάρχοντος Ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε με την 1077/1990 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 81/Δ/1993), 09-02-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕK 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 223/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 82/1992 και 38/1990 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, με τις οποίες γνωμοδότησε επί της πολεοδομικής μελέτης, καθώς και την υπ' αριθμόν 119/1992 απόφαση με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του υπάρχοντος ρυμοτομικού σχεδίου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 17η (συνεδρία) 3ο (θέμα) / 22-07-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής με την οποία εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Β' επέκταση οικισμού Γερακινής καθώς και των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 210/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1077/1990 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 626/Δ/1990), με την οποία εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το Πολεοδομικό σχέδιο Β επέκτασης οικισμού Γερακινής, όπως αυτό φαίνεται στις υπ' αριθμούς 7.00, 8.00, 7.19, 8.19, 9.19 και 10.19 συνημμένες πινακίδες, οι οποίες αφού θεωρήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

2. Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις του εγκεκριμένου με την ΕΠΑ/1077/1990 (ΦΕΚ 626/Δ/1990) απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Γερακινής με την μετατόπιση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών των δρόμων που βρίσκονται μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 5 - 6 και των οικοδομικών τετραγώνων 18 - 21, όπως αυτές φαίνονται στις συνημμένες πινακίδες 7.19 και 8.19 που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

 

3. Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής πολεοδομικής μελέτης (τομέας όρων δόμησης ΙΙΙΓ), ο οποίος έχει ως εξής:

 

συντελεστής δόμησης 0.4 και κατά παρέκκλιση για οικόπεδα που προϋφίστανται της ημερομηνίας ισχύος της παρούσας και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.60 με ΜΑΧ επιτρεπόμενη δόμηση 120 m2 ποσοστό κάλυψης 50%.
Μέγιστο ύψος 7.5 m με υπέρβαση λόγω κεκλιμένης στέγης max κλίσης 30 %.
Αριθμός Ορόφων 2.
Αρτιότητα 18 m πρόσωπο 600 m2 εμβαδόν και κατά παρέκκλιση: Παρέκκλιση 1η οικόπεδα που προϋφίστανται της 03-05-1985 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με το οποίο εμβαδόν και διαστάσεις είχαν πριν την ημερομηνία αυτή. Παρέκκλιση 2η νέα οικόπεδα που δημιουργούνται από την διάθεση εισφορών θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν ελάχιστο πρόσωπο 10 m και ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

Υποχρεωτικός ο έλεγχος από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης του άρθρου 2 της ΕΠΑ/1077/1990 απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής και ο νόμος 1577/1985.

 

Οι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου της παρούσας απόφασης δεν προκαλούν δαπάνη ούτε στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1308.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 14-01-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.