Απόφαση 1367/15

Απόφαση 1367/2015: Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήμα έκτασης 29.052,22 m² εντός του δημόσιου κτήματος ΒΚ5038 αγροκτήματος Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1367/2015: Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήμα έκτασης 29.052,22 m² εντός του δημόσιου κτήματος ΒΚ5038 αγροκτήματος Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού, (ΦΕΚ 123/Δ/2015), 18-05-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την υπ' αριθμόν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφή Με Εντολή Γενικού Γραμματέα στους Προϊσταμένους ....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/1014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Πρόγραμμα Διαύγεια.

 

8. Το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λ.π. και ειδικά το άρθρο 3, καθορισμός χρήσεων παραχωρημένων δημόσιων εκτάσεων.

 

9. Την εγκύκλιο 6/2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, νόμος 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

10. Το νόμο 3851/2010, άρθρο 9 παράγραφος 7 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

11. Το νόμο 4014/2012 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ...

 

12. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες ...

 

13. Το νόμο 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012) Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

14. Το νόμο [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας... και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1204/51539/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 4061/2012.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 43518/2012 Κοινή Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Καθορισμός χρήσεων γης - Έκδοση οικοδομικών αδειών.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16101/2014 αίτημα του Δήμου Δοξάτου για καθορισμό χρήσης γης στα δημόσια κτήματα ΒΚ5038 και ΒΚ5039, με συνημμένη τη σχετική αλληλογραφία και τις αδειοδοτήσεις που βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 4035/2014).

 

18. Την από 30-10-2014 αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20408/2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Δοξάτου με συνημμένα 5 νέα τοπογραφικά διαγράμματα για καθορισμό της χρήσης γης της έκτασης 29.052,22 m2, τμήματος του ΒΚ5038, όπου βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός Δοξάτου (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 5150/2014).

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5150/ΠΕ/2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας σε 3 Υπηρεσίες για γνωμοδότηση.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4035/ΠΕ/2015 έγγραφο μας με το οποίο επιστράφηκαν τα αρχικά τοπογραφικά διαγράμματα.

 

22. Την υπ' αριθμόν 5057/2008 (ΦΕΚ 634/Δ/2008) απόφαση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Χωροταξίας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου κατάντη της Εθνικής Οδού Καβάλας - Δράμας.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4742/2014 έγγραφο της ΙΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή του έργου Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 4316/2014).

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6030/2014) έγγραφο της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο οποίο αναφέρεται δεν υπάρχει κατ' αρχήν αντίρρηση για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 4222/2014).

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 479/2015).

 

26. Την αριθμό πρωτοκόλλου 6446/2011 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Δράμας σύμφωνα με την οποία τα δημόσια κτήματα ΒΚ5038 και 5039 κρίθηκαν ως μη ανήκοντα στην κατηγορία των δασών ή δασικών εκτάσεων και υπαγόμενα σε διατάξεις όπου δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (ΑΔΑ 4ΑΘ30Ρ1Υ-ΥΥ).

 

27. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 291/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Δράμας με το οποίο ενημερώνει ότι το υπό στοιχεία 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-122Α-123-124-125-126-127-128-9 τμήμα με συνολικό εμβαδά 29.052,22 m2 εμπίπτει στο ΒΚ5038 Δημόσιο Κτήμα του αγροκτήματος Δοξάτου και βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού, εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων και σε περιοχή όπου δεν έχουν καθοριστεί με ειδικά διατάγματα επιτρεπόμενες χρήσεις γης (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 1367/27-4-2015).

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 456/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, (ΠΕΧΩΠ) με το οποίο μας διαβιβάστηκε:

 

α) το υπ' αριθμόν 1/2015 Πρακτικό της ΠΕΧΩΠ στο οποίο αναφέρεται ότι η εν λόγω έκταση βρίσκονται σε γη υψηλής παραγωγικότητας (εντός του αναδασμού έτους 1986 αγροκτήματος Δοξάτου, και

 

β) το υπ' αριθμόν 17/2014 Πρακτικό επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αντικατάσταση εγκατάστασης επεξεργασίας Δήμου Δοξάτου και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου νομού Δράμας στο οποίο αναφέρεται ότι πρόκειται για έργο υψηλής κοινωνικής ωφέλειας και ως εκ τούτου η Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την εκτέλεση του (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 451/2015).

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 39/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητας τους (αριθμός πρωτοκόλλου ΠΕΧΩΣ 148/2015).

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 928/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας / Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με το οποίο ενημερώνει ότι από η εν λόγω παραχώρηση έκτασης 29 στρεμμάτων δεν θα βλάψει την επιχώρια κτηνοτροφία και η ανωτέρω έκταση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο γεωργικής - κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (225/2015).

 

31. Το απόσπασμα από το Πρακτικό υπ' αριθμόν 3/2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου όπου στην απόφαση υπ' αριθμόν 47/2009 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή αιτήματος για την παραχώρηση εκτάσεων στο Δήμο Δοξάτου.

 

32. Το υπ' αριθμόν 13342/2014 έγγραφο του Δήμου Δοξάτου με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο Αντικατάσταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου και κατασκευής εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου για αδειοδότηση.

 

33. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό ως επιτρεπόμενης της χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Δοξάτου, στο υπό τα στοιχείο 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-122Α-123-124-125-126-127-128-9 γήπεδο εμβαδού 29052,22 m2 εντός του δημόσιου κτήματος ΒΚ5038 αγροκτήματος Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα (αριθμός σχεδίου 05, κλίμακας 1:1000) με ημερομηνία Δεκέμβριος 2014 του Τοπογράφου Μηχανικού Αλπίδη Ιωάννη θεωρημένο από τον Αθανάσιο Λατσίνογλου, το οποίο συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

Η παρούσα εκδίδεται σύμφωνα με το νόμο 1512/1985 και αφορά αποκλειστικά τον προσδιορισμό της χρήσης γης του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου και δεν νομιμοποιεί την υλοποίηση δραστηριοτήτων, εφόσον δεν εκπληρούνται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, μεταξύ των οποίων οι σχετικές με θέματα αρτιότητας και όρους δόμησης, καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον αυτή απαιτείται βάσει της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1367.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 28-04-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.