Απόφαση 13905/88

Απόφαση 13905/192/1988: Αναθεώρηση Ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Φυλής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 13905/192/1988: Αναθεώρηση Ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Φυλής, (ΦΕΚ 442/Δ/1988), 23-06-1988.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Γνωρίζοντας:

 

1. Το νόμο 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956 περί συμπλήρωσης διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1147/1972 περί διοικήσεως της Μείζονος Πρωτευούσης.

 

4. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [Ν] 863/1960 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και ειδικότερα το νομοθετικό διάταγμα 532/1970 και το σε συνέχεια αυτού βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 732/1970 όπως τροποποιήθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 647/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

5. Την υπ' αριθμόν 17/3-1/1972 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί οργανώσεως των παρά την Νομαρχία Αττικής και στα Διαμερίσματα αυτής Υπηρεσιών αρμοδιοτήτων Δημοσίων Έργων.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Το νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την υπ' αριθμόν 13905/721/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων κ.λ.π., καθώς και την υπ' αριθμόν 24712/1248/1/1982 (ΦΕΚ 404/Β/1982) απόφαση που τροποποιεί την παραπάνω.

 

9. Το από 03-04-1929 προεδρικό διάταγμα περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (Κεφάλαιο 11).

 

10. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

11. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως κ.λ.π. σχεδίων πόλεων και κωμών ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971.

 

12. Την υπ' αριθμόν 1/1961 εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και την συμπληρωματική της εγκύκλιο Ε8/1975 του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων.

 

13. Το νόμο 947/1979 περί οικιστικών περιοχών.

 

14. Το νόμο 1337/1983 περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικές ρυθμίσεις.

 

15. Τον νόμο 1512/1985 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης πολεοδομικών διατάξεων.

 

16. Τη με αριθμό 46/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Φυλής.

 

17. Τη με αριθμό 19/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Φυλής.

 

18. Τα 83446/661/1986 και 94191/4876/1987 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.

 

19. Την οριστική μελέτη της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Φυλής που υποβλήθηκε στις 07-04-1986 στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Αττικής.

 

20. Την 5η/2η/1988 σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής.

 

21. Την υπ' αριθμόν 360230/1988 απόφαση του Νομάρχη Αττικής αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Φυλής (ΦΕΚ 240/Δ/1988).

 

22. Τη με αριθμό 43581/2342/1988 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί ακύρωσης της υπ' αριθμόν 360230/1988 απόφασης του Νομάρχη Αττικής αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Φυλής (ΦΕΚ 240/Δ/1988).

 

23. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση των Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

24. Την 16702/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 150/Β/1988), αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Φυλής όπως φαίνεται στα πρωτότυπα διαγράμματα (αριθμός Φύλλων 16) σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύουν αυτήν την απόφαση και έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής.

 

2. Ακριβή αντίγραφα των παραπάνω διαγραμμάτων θα αναρτηθούν για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής.

 

3. Ορίζουμε όρους δόμησης στην περιοχή:

 

Α. Αρτιότητες

 

α) Κατά Κανόνα

 

Τομέας Α του εγκεκριμένου σχεδίου του 1948 Π:10 m Ε:200 m2

Τομέας Β του εγκεκριμένου σχεδίου του 1948 Π:12 m Ε:400 m2

Τομέας επέκταση του 1971 Π:14 m Ε:400 m2

 

β) Κατά παρέκκλιση ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα.

 

4. Ορίζουμε ποσοστό κάλυψης:

 

Τομέας Α Κ:60%

Τομέας Β Κ:60%

Τομέας Γ Κ:50%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 23648/2049/1991 απόφασης (ΦΕΚ 902/Δ/1991).

 

5. Ορίζουμε Γενικό Συντελεστή Δόμησης για τους τομείς Α και Β το 1.2 και για τον τομέα Γ 0.8.

 

6. Ορίζουμε για όλους τους τομείς μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που κατασκευάζεται στο ισόγειο του κτιρίου κατάστημα το ύψος προσαυξάνεται κατά 1 m.

 

7. Ως προς τη θέση του κτιρίου να τοποθετείται σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και με ελάχιστη απόσταση Δ-2.5 m.

 

8. Επιβάλλουμε κεραμοσκεπή στέγη πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου και μέχρι ύψος 2 m σε όλα τα κτίσματα κύρια και βοηθητικά σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

9. Απαγορεύεται η pilotis.

 

10. Επιβάλλονται πρασιές πλάτους 3 m και 5 m όπως φαίνεται στο συνημμένο στην απόφαση σχέδιο.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985.

 

11. Ορίζουμε χρήση γης σε όλη την περιοχή γενική κατοικία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και στο προεδρικό διάταγμα 84/1984.

 

Αιγάλεω, 22-06-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.