Απόφαση 14322/15

Απόφαση 14322/2015: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τρεις ιδιοκτησίες επί του οικοδομικού τετραγώνου 1019 του Δήμου Περιστερίου σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 4811/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 14322/2015: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τρεις ιδιοκτησίες επί του οικοδομικού τετραγώνου 1019 του Δήμου Περιστερίου σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 4811/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/2015), 02-03-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

5. Το από [ΒΔ] 14-01-1966 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 15/Δ/1996), Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 4811/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία ακυρώθηκε η σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση απαλλοτρίωσης τριών ακινήτων εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1019 του Δήμου Περιστερίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 09/03-02-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου για επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης.

 

8. Την από 26-09-2012 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, για Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 1019 του Δήμου Περιστερίου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 3 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Συνεδρίασης της 05-12-2012, με το οποίο το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της αναβολής της γνωμοδότησης, έως ότου διευκρινιστεί η ασάφεια μεταξύ αποσπάσματος εγκεκριμένου ρυμοτομικού και τοπογραφικού που συνοδεύει την εισήγηση.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 186875/2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο επανυποβλήθηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων το διορθωμένο από το Δήμο Περιστερίου τοπογραφικό διάγραμμα της πρότασης επανεπιβολής απαλλοτρίωσης.

 

11. Το υπ' αριθμόν 4 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Συνεδρίασης της 21-02-2013, με το οποίο το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της αναβολής της γνωμοδότησης, προκειμένου να προσκομισθούν (α) ο καινούριος προϋπολογισμός του Δήμου Περιστερίου για το έτος 2013 με σαφή ένδειξη τα ονόματα των ιδιοκτητών και το εμβαδόν της ιδιοκτησίας και (β) σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης της εν λόγω ιδιοκτησίας (έγκριση δανείου σύμφωνα με την αριθμό 6873/23-02-2012 βεβαίωση του Αντιδημάρχου του Δήμου Περιστερίου).

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 52005/2013 επείγον έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο Περιστερίου, με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στο με αριθμό (18) παραπάνω έγγραφο.

 

13. Την με αριθμό 80217/2013 αίτηση των ενδιαφερόμενων Μαρίας Κουμπή και Δέσποινας Μορφονιού, με την οποία ζητήθηκε από την Υπηρεσία να προχωρήσει στις δικές της προβλεπόμενες ενέργειες μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αποστολή του με αριθμό (19) παραπάνω εγγράφου προς το Δήμο.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 80217/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο ενημερώθηκε ο Δήμος ότι, μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς την ανταπόκριση του η Υπηρεσία θα προχωρήσει με εισήγηση προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 701/2013 και 702/2013 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου, με το οποίο απαντά στο με αριθμό πρωτοκόλλου 80217/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας.

 

16. Τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 206948/2013 και 212190/2013 αιτήσεις της Κουμπή Μαρίας, ως εκπροσώπου των συνιδιοκτητών, με τα συνημμένα σε αυτές τοπογραφικά διαγράμματα και υπεύθυνες δηλώσεις των συνιδιοκτητών.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 206948/2014 Συμπληρωματική Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, για Άρση της πολεοδομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τρεις ιδιοκτησίες επί του οικοδομικού τετραγώνου 1019 του Δήμου Περιστερίου, μετά από δικαστική απόφαση.

 

18. Την με το πρακτικό 4/11-07-2014 (Θέμα 2ο) Γνωμοδότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1983/21-07-2014 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου, με συνημμένη την με αριθμό 171/2014 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, με την οποία ομόφωνα εγκρίθηκε η συμπλήρωση της περιγραφής του κ.α. 40.7111.4016 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 ως εξής: Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση Λευκωσίας, οικοδομικό τετράγωνο 1019, ΚΤΗΜΑ Α εμβαδού 290,65 m2, ΚΤΗΜΑ Β 588,91 m2 και ΚΤΗΜΑ Γ 665,98 m2 με φερόμενες ιδιοκτήτριες: Μ. Κουμπή, Δ. Μορφονιού και λοιποί δικαιούχοι Απόφαση 4811/2010).

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2119/2014 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου προς την Υπηρεσία και προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, με το οποίο ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 146535/2014 Συμπληρωματική Εισήγηση της Υπηρεσίας, με την οποία εμμένει στην προηγούμενη εισήγησή της για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 191281/46286/2014 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Δήμο Περιστερίου και την Περιφέρεια Αττικής με θέμα Εφαρμογή δικαστικής απόφασης περί άρσεως απαλλοτρίωσης.

 

23. Την με το πρακτικό 5/18-09-2014 (Θέμα 1ο) Γνωμοδότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών υπέρ της άρσης και επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία και πρωτοκολλήθηκε στις 22-10-2014.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 207153/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο η παραπάνω Γνωμοδότηση με το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα διαβιβάστηκε στο Δήμο Περιστερίου για την τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2988/2014 έγγραφο του Δήμου Περιστερίου προς το Συνήγορο του Πολίτη.

 

1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 223787/2014 έγγραφό μας προς το Δήμο Περιστερίου, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Συνήγορο του Πολίτη.

 

2. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης και έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και Δήμο.

 

Επειδή

 

1. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 146535/2014 Συμπληρωματική Εισήγηση της προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών, η Υπηρεσία πρότεινε, όπως και στην προηγούμενη με αριθμό πρωτοκόλλου 206948/2014 Συμπληρωματική της εισήγηση, την Άρση της πολεοδομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τρεις ιδιοκτησίες επί του οικοδομικού τετραγώνου 1019 του Δήμου Περιστερίου μετά από δικαστική απόφαση, με το σκεπτικό ότι ο Δήμος Περιστερίου δεν είχε καταθέσει συμπληρωμένο τον προϋπολογισμό του έτους 2014, παρά τη λήψη της απόφασης για συμπλήρωσή του. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, η πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, αποδεικνύεται με την εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα.

 

2. Με τη με το πρακτικό 5/18-09-2014 (Θέμα 1ο) Γνωμοδότησή του το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της άρσης και επανεπιβολής απαλλοτρίωσης, καθόσον πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012). Στην απόφαση αυτή κατέληξε το Συμβούλιο αφού, κατά τη συνεδρίαση ο Δήμος Περιστερίου υπέβαλε αντίγραφο της με αριθμό πρωτοκόλλου 47208/34092/2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την οποία Νομίμως ελήφθη η με αριθμό πρωτοκόλλου 171/2014 απόφαση ... αναφορικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων OE 2014 και ακριβές φωτοαντίγραφο της σελίδας 0052 του προϋπολογισμού του Δήμου, όπου στον Κωδικό 7111.4016 είχαν συμπληρωθεί η περιγραφή και τα ονόματα των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης.

 

Και επειδή:

 

Α. Με την υπ' αριθμόν 4811/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας ακυρώθηκε η σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άρση απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1019 του Δήμου Περιστερίου. Επιπλέον με την προαναφερθείσα υπ' αριθμόν 4811/2011 απόφαση αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση, ώστε, εφόσον συντρέχουν, ενόψει και των διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983, οι προϋποθέσεις άρσης της απαλλοτρίωσης, να προβεί σε αυτήν, τροποποιώντας αντίστοιχα το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.

 

Β. Από τα στοιχεία του φακέλου διαπιστώνεται ότι:

 

1. Ο Δήμος Περιστερίου, όπως τεκμηριώνεται από την τεχνική έκθεση της μηχανικού του Δήμου Τ. Καρακίτσου, έχει αιτιολογήσει την πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης των εν λόγω απαλλοτριώσεων προς όφελος των κοινόχρηστων χώρων.

 

2. Ο Δήμος Περιστερίου έλαβε την με ΑΔΑ 7ΝΕΦΩΞ2-Γ2Ι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014 και υπέβαλε αντίγραφο αποσπάσματος του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2014, στον οποίο με κ.α. 40.7111.4016 υπάρχει η δαπάνη με την περιγραφή Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση Λευκωσίας, οικοδομικό τετράγωνο 1019, ΚΤΗΜΑ Α εμβαδού 290,65 m2, ΚΤΗΜΑ Β 588,91 m2 και ΚΤΗΜΑ Γ 665,98 m2 με φερόμενες ιδιοκτήτριες: Μ. Κουμπή, Δ. Μορφονιού και λοιποί δικαιούχοι Απόφασης 4811/2010).

 

Γ. Με την με το πρακτικό 5/18-09-2014 (Θέμα 1ο) Γνωμοδότησή του το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της άρσης και επανεπιβολής απαλλοτρίωσης, καθόσον πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), επισημαίνοντας στο Δήμο τα προβλεπόμενα από την παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου.

 

Δ. Με την προτεινόμενη άρση και επανεπιβολή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Ε. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος ΣΤ39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες:

 

Οικόπεδο Α υπό στοιχεία 69, 70', 70, 94, 112, 110, 109, 117, 116, 115, 71, 69,
Οικόπεδο Β υπό στοιχεία 85, 86, 91, 92', 93, 94, 112, 110, 109, 108, 106, 102, 101, 100, 99, 98, 96, 85 και

• Οικόπεδο Γ υπό στοιχεία 66, 68, 69, 70', 70, 72, 77, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 76, 54, 66', 66

 

(συνιδιοκτήτες Κουμπή Μαρία, Μορφονιού Δέσποινα, Μαυροπούλου Χριστίνα, Ρούντου Σταυρούλα, Μολφέτα Μαρία, Μολφέτας Αριστείδης και Μολφέτα Μαρία - Άννα) επί του οικοδομικού τετραγώνου 1019 του Δήμου Περιστερίου, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 4811/2011 απόφαση του Διοικητικό Πρωτοδικείου Αθήνας και η επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ίδιες ιδιοκτησίες στο οικοδομικό τετράγωνο 1019 του Δήμου Περιστερίου με τον χαρακτηρισμό τους ως κοινόχρηστο χώρο πλατείας, όπως περιγράφεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.14322.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-01-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.