Απόφαση 152442/15

Απόφαση 152442/2015: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14Β Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών της 12 ης Ομάδας Ειδικά Έργα και δραστηριότητες (Παράρτημα XII) της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) υπουργικής απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 152442/2015: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14Β Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών της 12 ης Ομάδας Ειδικά Έργα και δραστηριότητες (Παράρτημα XII) της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ 2156/Β/2015), 07-10-2015.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

3. Τα άρθρα 48-51 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Το προεδρικού διατάγματος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ... Μετονομασία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

7. Την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 20232/2010 (ΦΕΚ 745/Β/2010) Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

 

8. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/2012) Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011.

 

9. Την υπουργική απόφαση 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

10. Την υπουργική απόφαση 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436/Β/2013) Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός

Άρθρο 2: Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Άρθρο 3: Διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Άρθρο 4: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Άρθρο 5: Χρονική διάρκεια ισχύος - Τροποποίηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 7: Παραρτήματα

Άρθρο 8: Έναρξη Ισχύος

Παράρτημα: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ)

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 05-10-2015

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.