Απόφαση 4187/12

Απόφαση Φ15/4187/266/2012: Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ15/4187/266/2012: Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011, (ΦΕΚ 1275/Β/2012), 11-04-2012.

 

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 28/2010 Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 64/Α/2010).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 96/2010 Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 170/Α/2010).

 

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ' αριθμόν 2876/2009 με θέμα Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986) Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 342/1990 (135/Α/1990) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 65/2011 (ΦΕΚ 147Α/2011) Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 109/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του Δημητρίου ως Πρωθυπουργού.

 

8. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ13/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2740/Β/2011) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη.

 

10. Το Δεύτερο Μέρος του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) και ειδικότερα το άρθρο 36 παράγραφοι 1, και 5 αυτού.

 

11. Τον νόμο 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011) και ειδικότερα το άρθρο 8, παράγραφος 3.

 

12. Τον νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 3: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Άρθρο 4: Διαδικασία καθορισμού Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

Άρθρο 5: Έναρξη Ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Παράρτημα II

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11-04-2012

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.