Απόφαση 16714/92

Απόφαση 16714/Π606/1992: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου νομού Αττικής, με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16714/Π606/1992: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου νομού Αττικής, με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 1382/Δ/1992), 31-12-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987), 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 706/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής με συνημμένο σχεδιάγραμμα της περιοχής, στο οποίο φαίνονται οι περιοχές που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου 998/1979.

 

4. Τις με αριθμούς 18/1989, 49/1989 και 1/1992 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου, σύμφωνα με τις οποίες έγινε η προβλεπόμενη από τον Νόμο διαδικασία στην Κοινότητα (ανάρτηση).

 

5. Την με αριθμό 19826/Π692/1991 (ΦΕΚ 677/Δ/1991) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με θέμα: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου Νομού Αττικής με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η οποία ανακλήθηκε με την με αριθμό 28289/Π1003/1991 (ΦΕΚ 887/Δ/1991) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

6. Την από 15-04-1992 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής που αφορά το θέμα της παρούσας απόφασης.

 

7. Την από 09-07-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Συνεδρία 25η, Πράξη 17η).

 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 52026/1861/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα: Αρμοδιότητα Νομάρχη σχετικά με οριοθέτηση - πολεοδόμηση οικισμών.

 

9. Το με αριθμό 64/1992 πρακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με το οποίο οι θεσπιζόμενες παρεκκλίσεις αρτιότητας των οικοπέδων που δεν δικαιολογούνται από λόγους δημόσιου συμφέροντος δεν είναι νόμιμες. αποφασίζουμε:

 

Ι. Την κατηγοριοποίηση του οικισμού Πικερμίου ως:

 

περιαστικού, ως προς τη θέση του στο χώρο,
αδιάφορου, ως προς τον βαθμό προστασίας,
δυναμικού, ως προς τον ρυθμό αύξησης,
συνεκτικού, ως προς τον βαθμό διασποράς,
μεσαίου, ως προς το μέγεθος.

 

ΙΙ. Την έγκριση των ορίων του οικισμού Πικερμίου όπως σημειώνονται στον συνημμένο στην παρούσα απόφαση χάρτη σε κλίμακα 1:2.000 και ορίζονται από κλειστή πολυγωνική γραμμή της οποίας οι κορυφές προσδιορίζονται με τους αριθμούς 1 ως 70.

 

ΙΙΙ. Τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα, και αναλυτικότερα:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Αρτιότητα: Καθορίζονται δύο τομείς αρτιότητας ως εξής:

 

Τομέας Α, του οποίου τα όρια ταυτίζονται με τα όρια των δύο συνεκτικών τμημάτων.
Τομέας Β, ο οποίος περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες της εντός του ορίου του οικισμού περιοχής, πλην των συνεκτικών τμημάτων.

 

1) Στον Τομέα Α.

 

Τα ελάχιστα όρια των οικοπέδων σε εμβαδόν και πρόσωπο, καθορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 700 m2.

 

2) Στον Τομέα Β.

 

Τα ελάχιστα όρια των οικοπέδων σε εμβαδόν και πρόσωπο καθορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 1200 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστή δόμησης (σε όλη την εντός του ορίου περιοχή):

 

α) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 70% της επιφανείας τους.

 

β) Ο συντελεστής δόμησης κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1.60,
για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.80,
για επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.60,
για την πέραν των 300 m2 επιφάνεια του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.40,
Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κτίρια και βοηθητικά κτίρια, δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

γ) Σε οικόπεδα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως χώρος για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας και για το πέραν των 300 m2 τμήμα τους ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.80, χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

δ) για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματική χρήση:

 

για το πέραν των 300 m2 και μέχρι 2.000 m2 τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.60,
για το πέραν των 2.000 m2 και μέχρι 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.50,
για το πέραν των 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.40,

 

Και στις περιπτώσεις αυτές τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

ε) Όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987), επιτρέπεται η υπέρβαση της στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Β της παρούσας παραγράφου, οριζόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων.

 

3. Σύστημα δόμησης

 

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m.

 

Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 1 m. Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2.5 m τουλάχιστον.

 

4. Μέγιστο ύψος κτιρίων.

 

α) Το μέγιστο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

β) Το μέγιστο ύψος κτιρίων σε κάθε όψη τους μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

γ) Για την κατασκευή στέγης (προαιρετική), το μέγιστο ύψος αυξάνεται κατά 2 m.

 

δ) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου δεν επιτρέπεται καμιά κατασκευή, εκτός από αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

 

Καπνοδόχος, αγωγή αερισμών, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεως ηλιακών συστημάτων, πύργος ψύξεως και δοχεία διαστολής θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26 του νόμου 1577/1985.
Στέγες.
Στηθαία, κιγκλιδώματα ασφαλείας και μόνιμες γλάστρες φυτών που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 26 του νόμου 1577/1985.
Κατασκευές για τη στήριξη φυτών (πέργκολες)
Αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων.

 

Όλες οι παραπάνω κατασκευές πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητό σύνολο.

 

ε) Το ελάχιστο ύψος ορόφου ορίζεται σε 2.40 m.

 

Β. Γραμμή δόμησης

 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Η παρούσα απόφαση και το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει σε κλίμακα 1:2.000, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.16714.92

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 18-12-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.