Απόφαση 1684/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

Α1. Αρτιότητα: Ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδου 1000 m2 κατά παρέκκλιση εντός του ορίου του Οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Για την αρτιότητα λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 6 του ως άνω διατάγματος όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση μεμονωμένης κεραίας τηλεόρασης μόνο σε θέση που δεν προβάλλεται σε κεντρικό κοινόχρηστο χώρο του Οικισμού ή δεν προσβάλλει τη μορφή αισθησιακού συνόλου μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Α2. Κάλυψη:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης:

 

Τομέας Ι και ΙΙ: 60%

Τομέας ΙΙΙ: 10%

Τομέας ΙV: 50%

 

Σημείωση: Μέγιστη επιτρεπομένη κάλυψη του οικοπέδου θεωρείται η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος όταν εξαντλείται σε μονώροφο κτίριο.

 

Garages και ημιυπαίθριοι χώροι μέχρι 40% δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, δεν μπορούν όμως να ξεπεράσουν την επιτρεπόμενη κάλυψη.

 

Α3. Συντελεστής δόμησης:

 

Τομέας Ι:

 

Κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με το μέγεθος του οικοπέδου ως εξής:

 

Κατοικία: από 0 - 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.8.
Από 300 και πάνω m2 συντελεστής δόμησης 0.4.

 

Η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

Τουριστικές εγκαταστάσεις και αμιγούς επαγγελματικής χρήσης: (σύμφωνα πάντα με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)).

 

Για το πέραν των 300 m2 - 1000 m2 συντελεστής δόμησης 0.6

> 1000 m2 συντελεστής δόμησης 0.4.

 

Χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια των ορόφων.

 

Τομέας ΙΙ: Συντελεστής δόμησης 0.4 με ανώτατο όριο 400 m2 για κατοικία και χωρίς ανώτατο όριο για υπόλοιπες χρήσεις.

 

Τομέας ΙΙΙ: Συντελεστής δόμησης 0.2 χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια των ορόφων.

 

Τομέας ΙV: Ως χώρος ανέγερσης κτιρίου κοινωνικής ωφελείας:

 

Από 0 - 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.8
Για 300 m2 και πάνω συντελεστής δόμησης 0.6

 

Χωρίς περιορισμό στην συνολική επιφάνεια των ορόφων.

 

Α4. Σύστημα δόμησης:

 

Το κτίριο τοποθετείται τουλάχιστον 2.5 m από τα όρια του οικοπέδου εάν δεν εφάπτεται σ' αυτά. Σε περίπτωση 2 κτιρίων η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.5 m. Όπου από το διάγραμμα προβλέπεται προκήπιο το πλάτος του ορίζεται σε 2.5 m ή 4 m.

 

Α5. Δόμηση στα παραλιακά οικόπεδα:

 

Α5.1. Στην περιοχή που έχει χαραχθεί αιγιαλός απόστασης 10 m απ' αυτόν (βλέπε ρυμοτομικό).

 

Α5.2. Για την υπόλοιπη περιοχή χαράζεται ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ πλάτους 2.5 m και σύμφωνα με την εκτιμώμενη γραμμή αιγιαλού (κατ' επέκταση της υπάρχουσας) ορίζονται πρασιές 5 m και 10 m κατά περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η απόσταση των 10 και 15 m ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

 

Α5.3. Στον τομέα ΙΙΙ γραμμή δόμησης 30 m από την επίσημα καθορισμένη γραμμή αιγιαλού.

 

Α6. Μέγιστο ύψος κτιρίων: Ορίζεται στα 7 m. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι δ και ε του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Οι εγκαταστάσεις της παραγράφου δ πρέπει να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο. Επιβάλλεται η εγκατάσταση ανά μιας ομαδικής κεραίας τηλεόρασης κατά οικοδομικό τετράγωνο σε θέση μη εμφανή από τους κοινόχρηστους χώρους.

 

Β. Γενικές διατάξεις

 

Β1. Για κτίρια όγκου > των 2.000 m3 πάνω από την οριστική στάθμη - Φυσικής ή διαμορφωμένης - Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερου όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει τροποποιήσεις αναφερόμενες στη διάσπαση του όγκου του κτιρίου.

 

Β2. Απαγορεύεται η σύνταξη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας για κατατμήσεις μεγάλων ιδιοκτησιών, που περιγράφονται από οικοδομικά τετράγωνα χωρίς την έγκριση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Σύρου.

 

Β3. Στην εξ αδιαιρέτου δόμηση:

 

α. Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την σύνταξη των συμβολαίων.

 

β. Το κτίριο θα αντιμετωπίζεται συνολικά και ενιαία. Ενιαίο μπορεί να θεωρηθεί και κτίριο που τμήματά του ενώνονται με ημιυπαίθριο χώρο ή προστέγασμα. Η διάσπασή του επιβάλλεται στην περίπτωση Β1.

 

γ. Απαγορεύεται η περίφραξη των τμημάτων που συνιστούν ιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου.

 

Β4. Επιβάλλεται εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στις περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφελείας και τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

Β5. Επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου, μέχρι την ολοκλήρωση του προτεινόμενου αποχετευτικού δικτύου.

 

Β6. Οι τυχόν αναμονές οπλισμού στο δώμα καλύπτονται υποχρεωτικά.

 

Β7. Απαγορεύεται η ανάρτηση και η εγκατάσταση φωτεινών ή μη διαφημίσεων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση διαφήμισης μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που καθορίζει τη θέση, τις διαστάσεις, την μορφή και το περιεχόμενό της ώστε να μην επηρεάζεται το άμεσο περιβάλλον.

 

Β8. Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών ή εγχρώμων επιγραφών μεγίστου μήκους όχι μεγαλυτέρου από το πλάτος του ή των ανοιγμάτων στα οποία αντιστοιχούν.

 

Β9. Η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) στους ισόγειους χώρους παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από άποψη μορφής, χρώματος, υλικού κ.λ.π.

 

Β10. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτης σκάλας μεγίστου πλάτους 1 m που δεν υπολογίζεται στη μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου.

 

Β11. Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου σε pilotis.

 

Γ. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Υποχρεωτικός έλεγχος από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που λαμβάνει υπόψη τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, και την προστασία του φυσικού τοπίου ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή.

 

Γ1. Επικάλυψη: Δώμα ή Θόλος από ωπλισμένο σκυρόδεμα - Λευκό ή γκρι.

 

Γ2. Όψεις: Επιχρισμένες - Επιτρέπεται η εφαρμογή εμφανών λίθων και πωρόλιθων.

 

Γ3. Εξώστες: Ανοιχτοί στον όροφο μεγίστου πλάτους 1 m.

 

Απαγορεύονται οι συνεχείς και περιμετρικοί πρόβολοι.

 

Βεράντες σε εσοχή υπό μορφή ημιυπαίθριων χώρων επιτρέπονται.

 

Γ4. Εξωτερικά ανοίγματα: Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 20% των όψεων. Το μέγεθος και οι αναλογίες σύμφωνα με τα διαμορφωμένα παραδοσιακά πρότυπα.

 

Γ5. Κουφώματα: Ξύλινα με φύλλα καρφωτά, περσιδωτά ή ταμπλαδωτά.

 

Γ6. Περίφραξη: Χαμηλός μαντρότοιχος που το κτισμένο τμήμα του δεν ξεπερνά το 1 m από το έδαφος. Για τα παραλιακά περίφραξη επί της ρυμοτομικής γραμμής με ανώτατο ύψος χρισμένου τμήματος 0.60 m.

 

Γ7. Χρωματισμοί: Για τους χρωματισμούς όψεων, κουφωμάτων και άλλων μεμονωμένων στοιχείων αποφαίνεται για κάθε μελέτη η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.