Απόφαση 1684/93

Απόφαση ΤΠ/1684/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης κάτω των 2.000 κατοίκων οικισμού Περίσσας νήσου Θήρας νομού Κυκλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/1684/1993: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης κάτω των 2.000 κατοίκων οικισμού Περίσσας νήσου Θήρας νομού Κυκλάδων, (ΦΕΚ 428/Δ/1993), 28-04-1993.

 

Η Νομάρχης Κυκλάδων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

2. Τα άρθρα 33 παράγραφος 1 και 42 παράγραφος 5 του νόμου 1337/1983 όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση Οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

5. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) το οποίο τροποποιεί τα από 24-04-1985 και από 20-08-1985 προεδρικά διατάγματα.

 

6. Την υπ' αριθμόν ΑΡΧ/Α1/Φ-21/30797/1303/1988 με θέμα Καθορισμός ζωνών προστασίας Αρχαιολογικών χώρων νήσου Θήρας.

 

7. Την υπ' αριθμόν ΤΠ/9471/1985 Νομάρχη Κυκλάδων με θέμα Καθορισμός ορίων - όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του Οικισμού Περίσσας νήσου Θήρας.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 35/1990 και 46/1990 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Εμπορείου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 38/1992 πράξη γνωμοδότηση, του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού όπως διατυπώθηκε στην συνεδρίαση της 02-06-1992, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ερμούπολη, 08-04-1993

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.