Απόφαση 1728/96

Απόφαση 1728/429/1996: Καθορισμός όρων δόμησης του αυτοτελή συνοικισμού της κοινότητας Ροδόπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1728/429/1996: Καθορισμός όρων δόμησης του αυτοτελή συνοικισμού της κοινότητας Ροδόπολης, (ΦΕΚ 973/Δ/1996), 28-08-1996.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 και τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 39 του νόμου 2218/1994 περί ιδρύσεως Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

5. Τον ισχύοντα οργανισμό Εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 400/Β/1995).

 

6. Την υπ' αριθμόν 4062/1995 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με θέμα χαρακτηρισμός περιοχής ΜΠΑΛΛΑ κτήματος Σταμάτας σε αυτοτελή συνοικισμό της Κοινότητας Ροδόπολης που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 973/Β/1995).

 

7. Την με αριθμό 2/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης με θέμα: Καθορισμός όρων δόμησης για την εντός οικισμού περιοχή.

 

8. Την από 11-06-1996 εισήγηση τμήματος χωροταξίας προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής με θέμα Καθορισμός όρων δόμησης του αυτοτελή συνοικισμού της Κοινότητας Ροδόπολης όπως συμπληρώθηκε από την προϊσταμένη του τμήματος.

 

9. Την από 13-06-1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου (Συνεδρία 17η πράξη 11η).

 

10. Την υπ' αριθμόν 845/05-07-1996 βεβαίωση της Κοινότητας Ροδόπολης ότι από τις κανονιστικές διατάξεις δεν επιβαρύνεται ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παλλήνη, 19-07-1996

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 1299/ΦΠ/1996 απόφαση (ΦΕΚ 1132/Δ/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.