Απόφαση 1739/16

Απόφαση 1739/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κυριακή ανάντη της σύγκλισης με το ρέμα Σιδηρόπορτας στην περιοχή Κυριακή-Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1739/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Κυριακή ανάντη της σύγκλισης με το ρέμα Σιδηρόπορτας στην περιοχή Κυριακή-Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου, (ΦΕΚ 143/Δ/2016), 26-05-2016.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. To νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Η-7018/10-12-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4491/14-12-2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το οποίο υποβλήθηκε φάκελος για οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Κυριακής στην περιοχή Κυριακή-Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου (με προτεινόμενες οριογραμμές να ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη).

 

12. To με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/4491/2016 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2464/02-03-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/831/2016) διαβιβαστικό του Δήμου Σουφλίου με τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 146/15-02-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/600/2016) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7623/04-04-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/1475/2016) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14570/12-04-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/1739/2016) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ρέματος Κυριακή ανάντη της σύγκλισης με το ρέμα Σιδηρόπορτας στην περιοχή Κυριακή - Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου, σε συνολικό μήκος 1110 m, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που συνοδεύει την παρούσα, κλίμακας 1:500, του Πολιτικού Μηχανικού Δελούδη Γεωργίου και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με αρχή τα σημεία: 04 (Χ=686075.08, Υ=4573189.89), και 05 (Χ=686097.27, Υ=4573132.25) και πέρας τα σημεία 034 (Χ=686993.08, Υ=4573360.22) και 033 (Χ=687044.51, Υ=4573331.27).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1739.16

 

Θεσσαλονίκη, 13-05-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.