Απόφαση 18187/88

Απόφαση 18187/272/1988: Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18187/272/1988: Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, (ΦΕΚ 126/Β/1988), 03-03-1988.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Αναπληρωτής Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1) και 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και των άρθρων 9, 10 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 (παράγραφοι 3 και 4), 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985) και του νόμου 1561/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 148/Α/1985) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 παράγραφοι 2, 3 και 12 και των άρθρων 13 των Νόμων αυτών όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφοι 6 και 7 του νόμου 1650/1986.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3214/1955 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4026/1912 Περί των όρων ιδρύσεως Βιομηχανικών Εργοστασίων ως και άλλων τινών διατάξεων αρμοδιότητος του Υπουργείου Βιομηχανίας (ΦΕΚ 108/Α/1955).

 

6. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 207/1967 Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών κ.λ.π. (ΦΕΚ 216/Α/1967).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου 1360/1983 Προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1983), όπως ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

9. Τις οδηγίες 1982/501/EOK, 1987/216/EOK των Συμβουλίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24-06-1982 και 19-03-1987 αντίστοιχα Περί κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.

 

10. Την 72751/3054/1985 απόφαση Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη των PCB'S σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 1976/403/ΕΟΛ κ.λ.π. (ΦΕΚ 665/Β/1985).

 

11. Την Υ1321/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαπαναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β/1987).

 

12. Την Α9211/ΔΙΟΝΟΣΕ/1737/1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 702/Β/1987), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής - Εξαιρέσεις

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις βιομηχάνου

Άρθρο 5: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 6: Περιεχόμενο της κοινοποίησης

Άρθρο 7: Αρμόδιες αρχές για την πρόληψη - καταστολή ατυχημάτων

Άρθρο 8: Έλεγχοι

Άρθρο 9: Περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης

Άρθρο 10: Επιστημονική τεκμηρίωση - Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Κυρώσεις

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Παράρτημα I: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2

Παράρτημα II: Αποθήκευση εκτός από εκείνη που αφορά τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και που συνδέεται με εγκατάσταση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι

Παράρτημα III: Κατάλογος ουσιών για την εφαρμογή του άρθρου 4

Παράρτημα IV: Ενδεικτικά κριτήρια

Παράρτημα V: Στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν στο πλαίσιο της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 6

Παράρτημα VI: Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στην επιτροπή από τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του άρθρου 10

Παράρτημα VII: Πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό κατ' εφαρμογή του νέου άρθρου 7 παράγραφος 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-02-1988

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υπ' αριθμόν 5697/590/2000 απόφασης (ΦΕΚ 405/Β/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.