Απόφαση 1818/16

Απόφαση 1818/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Άνω Θερμών του Δήμου Μύκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1818/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Άνω Θερμών του Δήμου Μύκης, (ΦΕΚ 183/Δ/2016), 06-07-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. To νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το υπ' αριθμόν 165967/Ξ-ΔΤΕ-6721/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4868/03-12-2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με το οποίο υποβλήθηκε φάκελος για οριοθέτηση τμήματος του χειμάρρου Άνω Θερμών του Δήμου Μύκης Ξάνθης (με προτεινόμενες οριογραμμές να ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη).

 

12. Την υπ' αριθμόν 220/26-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης με την ομόφωνη έγκριση των προτεινόμενων οριογραμμών, η οποία υποβλήθηκε με το ανωτέρω, 11°, σχετικό.

 

13. Το υπ' αριθμόν 4686/14/10-02-2015 έγγραφο με το οποίο ζητείται η τήρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επιπλέον συμπληρωματικά της μελέτης οριοθέτησης.

 

14. Το υπ' αριθμόν ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1075/03-02-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

 

15. Το υπ' αριθμόν 128205/Ξ-ΔΤΕ-4712/30-10-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3933/06-11-2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά σχέδια επί του φακέλου της οριοθέτησης.

 

16. Το υπ' αριθμόν 128294/Ρ-ΔΠΧΣ:4188/24-09-2015 (ΑΔΑ: 6Π0Γ7ΛΒ-Τ0Τ) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου Διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Άνω Θερμών Δήμου Μύκης, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμόν ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3935/06-11-2015 έγγραφο.

 

17. Το υπ' αριθμόν ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1075/31-03-2015 έγγραφο του Ασημίδη Λάζαρου με την Τεχνική περιγραφή του έργου της Διευθέτησης τμήματος χειμάρρου Άνω Θερμών Δήμου Μύκης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 416/09-30-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1129/22-03-2016) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.

 

19. Το υπ' αριθμόν 4966/Φ200.7.3/28-04-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1818/10-05-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο παραπέμπει στο υπ' αριθμόν 17659/Φ.200.7.3/26-06-2015 έγγραφο, στο οποίο γνωμοδοτούν θετικά για τις προτεινόμενες οριογραμμές.

 

20. Την υπ' αριθμόν 1394/23-02-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 775/2016) θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ξάνθης, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του χειμάρρου Άνω Θερμών του Δήμου Μύκης, σε συνολικό μήκος 234 μέτρων, όπως αυτές αποτυπώνονται στις οριζοντιογραφίες 3.1 και 3.2 που συνοδεύουν την παρούσα, κλίμακας 1:200, του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Ν. Ασημίδη και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με κατάντη τη διατομή: Δ1: ΑΟ1 (Χ=580755.10, Υ=4578807.60), και ΔΟ1 (Χ=580751.78, Υ=4578808.70) και ανάντη τη διατομή Δ23: ΑΟ38 (Χ=580658.76, Υ=4578999.57) και (ΔΟ38 [Χ=580653.91, Υ=4578991.36) Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1818.16

 

Θεσσαλονίκη, 06-06-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.