Απόφαση 1916/89

Απόφαση Π/1916/1989: Έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Σπάρτης νομού Λακωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Π/1916/1989: Έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Σπάρτης νομού Λακωνίας, (ΦΕΚ 351/Δ/1989), 06-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Λακωνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β. Του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως, όπως συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956.

 

γ. Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 712/1970 (εκτελεστικό του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως κ.λ.π.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

δ. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

2. Την Λ9/1-8/3/1971 κοινή εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν από το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 14987/537/1988 (ΦΕΚ 177/Δ/1988) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μερική κατάργηση της Ε15687/2060/1973 (ΦΕΚ 956/Β/1973) κ.λ.π. αποφάσεων Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

7. Τις 117/1986 και 106/1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών.

 

8. Το υπ' αριθμόν 11 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Λακωνίας της 23-12-1986 (θέμα 1ο).

 

9. Το υπ' αριθμόν 7 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Λακωνίας της 15-10-1987 (θέμα 1ο).

 

10. Το υπ' αριθμόν 4 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Λακωνίας της 28-03-1988 (θέμα 1ο), αποφασίζουμε:

 

1. Την Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Σχεδίου πόλεως Σπάρτης συνολικής έκτασης 2290 στρεμμάτων, όπως φαίνεται στα συνημμένα στην Απόφαση αυτή 17 σχέδια.

 

2. Την έγκριση του Πολεοδομικού κανονισμού της περιοχής της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη κατά την πιο πάνω παράγραφο ως εξής:

 

Άρθρο 1: Χρήσεις γης

Άρθρο 2: Στοές

Άρθρο 3: Όροι δόμησης

Άρθρο 4: Καθορισμός παραδοσιακού τμήματος

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ακριβή αντίγραφα των με κλίμακα 1:1000 17 ρυμοτομικών διαγραμμάτων που συνοδεύουν την παρούσα να αναρτηθούν για 15 ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Λακωνίας για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Σπάρτη, 11-05-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.