Απόφαση 19690/95

Απόφαση 19690/1995: Εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19690/1995: Εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών δήμων και κοινοτήτων, (ΦΕΚ 402/Β/1995), 11-05-1995.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

2. Του άρθρου 23 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984).

 

3. Του προεδρικού διατάγματος 323/1989 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

 

4. Του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985.

 

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού ΥΠ/122/1994 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο (ΦΕΚ 550/Β/1994), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠ/175/1994 όμοια (ΦΕΚ 871/Β/1994).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία εκμίσθωσης εκμετάλλευσης και διαχείρισης των λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων ως ακολούθως.

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 2: Εκμίσθωση με Δημοπρασία

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Παράταση Μίσθωσης

 

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 9

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19-04-1995

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.