Απόφαση 199/15

Απόφαση 199/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ανατολικού χειμάρρου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 199/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ανατολικού χειμάρρου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας, (ΦΕΚ 88/Δ/2015), 29-04-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 02/5311/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3934/2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη για την οριοθέτηση τμήματος ανατολικού χειμάρρου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας.

 

11. Την Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ανατολικού χειμάρρου Νέας Περάμου σε μήκος 364.90 m στον Δήμο Παγγαίου, (που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου τον Ιούνιο του 2013) καθώς και την οριζοντιογραφία που την συνοδεύει, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του τμήματος χειμάρρου και από τα οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ= 100 έτη.

 

12. Το έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον αντίγραφα του φακέλου οριοθέτησης (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3934/2014).

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 37221/2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αντίγραφα του φακέλου (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 44003/2014).

 

14. Το έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών (αριθμό πρωτοκόλλου 4403/2014).

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 42935/2014 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα από το υπ' αριθμόν 19/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την υπ' αριθμόν 440/2014 απόφαση με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την οριοθέτηση τμήματος του ανατολικού χειμάρρου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 4918/2014).

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5776/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 803/2015) έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα από το υπ' αριθμόν 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την υπ' αριθμόν 38/2015 απόφαση με την οποία αποφασίζει ομόφωνα:

 

α) ανακαλεί την υπ' αριθμόν 440/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου,

 

β) εγκρίνει την μελέτη με γενικό τίτλο: Μελέτη Διευθέτησης - Οριοθέτησης Ανατολικού Χειμάρρου Νέας Περάμου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 34451/2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού, νομού Καβάλας.

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3821/2015 απόφαση του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού, νομού Καβάλας.

 

19. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 33767/Φ200.7.2/2015 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 199/2015), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ανατολικού χειμάρρου Νέας Περάμου, στον Δήμο Παγγαίου, σε μήκος 364,90 μ. όπως αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίου Σ.3) κλίμακας 1:500 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου και σύμφωνα με την Υδραυλική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων γίνεται για τμήμα του ρέματος, με αρχή τα σημεία Α1 (Χ= 525544,323 Υ= 4521611,150) και Δ1 (Χ=525539,150 Υ= 4521602,094) και πέρας τα σημεία Α27 (Χ=525784,956 Υ= 4521325,099) και Δ25 (Χ= 525771,759 Υ= 4521316,479) (σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.199.15

 

Κομοτηνή, 23-03-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.