Απόφαση 20137/93

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/20137/413/1993: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/20137/413/1993: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 660/Δ/1993), 14-06-1993.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδίως εκείνα του Κεφαλαίου Α και των άρθρων 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

6. Την υπ' αριθμόν 80323/4462/1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Αγίου Παύλου νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 64/Δ/1989).

 

7. Την υπ' αριθμόν 17826/1956 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Πρόνοιας) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα - από [ΠΔ] 09-02-1973 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 54/Δ/1973) κ.λ.π.

 

8. Το από [ΠΔ] 08-08-1970 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 225/Δ/1970) Τροποποίηση και Επέκταση Αγίου Παύλου.

 

9. Το από [ΒΔ] 17-10-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 302/Α/1953) περί έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Ευαγγελίστριας, όπως τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 15-04-1958 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 56/Α/1958) περί τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίου Παύλου στον συνοικισμό Ευαγγελίστριας και άλλα διατάγματα.

 

10. Το νομοθετικό διάταγμα 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

11. Τα διατάγματα όρων δόμησης από [ΠΔ] 15-10-1937 (ΦΕΚ 423/Α/1937) από [ΠΔ] 08-08-1970 (ΦΕΚ 225/Δ/1970), από [ΒΔ] 17-10-1953 (ΦΕΚ 312/Α/1953), από [ΠΔ] 11-11-1975 (ΦΕΚ 53/Δ/1976).

 

12. Το από 18-08-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 440/Δ/1979) περί συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως...

 

13. Τις υπ' αριθμούς 97/1992, 122/1992 και 40/1993 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Παύλου.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 745 / συνεδρία 42η / 10-11-1992 και 264 / συνεδρία 13η / 30-03-1993 πράξεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης μετά τις από 02-11-1992 και 28-03-1993 αντίστοιχες εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Δήμου Αγίου Παύλου σε τμήματα 3 πολεοδομικών ενοτήτων (μη συμπεριλαμβανομένης της Ζώνης εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων και κοινοχρήστων χώρων, κοινοχρήστων χώρων οδών, πεζοδρόμων, χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, χώρων πρασίνου και παιδικής χαράς, χώρων παιδικής χαράς, χώρων Κοινοτικού Αναψυκτηρίου, χώρου Κοινοτικού Γραφείου και Αναψυκτηρίου, χώρου Κοινοτικού αναψυκτηρίου και Πρασίνου, χώρου Κοινοτικού Καταστήματος, χώρων παιδικού Σταθμού, χώρου Παιδικού Σταθμού και παιδικής χαράς, χώρου ΚΑΠΗ - Πολιτιστικού Κέντρου, χώρου στάθμευσης, χώρου Δημαρχείου, χώρων σχολείου (νηπιαγωγείου, δημοτικού - νηπιαγωγείου) και χώρων ΟΥΘ, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα 7 πρωτότυπα χρωματισμένα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

 

2. Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται παρακάτω, ο Πολεοδομικός Κανονισμός της περιοχής του Δήμου Αγίου Παύλου της οποίας το πολεοδομικό Σχέδιο αναθεωρείται με την παράγραφο (1) της παρούσας απόφασης:

 

Α. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με τα στοιχεία Α και Κ και στους οικοδομήσιμους χώρους χωρίς χαρακτηριστικό στοιχείο επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

α) Στις περιοχές με στοιχείο Α επιτρέπονται οι χρήσεις της Γενικής Κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

β) Στις περιοχές με στοιχείο Κ επιτρέπονται οι χρήσεις Κέντρου Γειτονιάς, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

γ) Στις περιοχές χωρίς χαρακτηριστικό στοιχείο επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

δ) Υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις εφ' όσον λειτουργούν νόμιμα μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής, παραμένουν.

 

Β. Στην πρόσοψη των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8 και 9 m.

 

Στους χώρους ειδικών χρήσεων όπου δεν προβλέπεται προκήπιο στα σχετικά διαγράμματα, τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση 5 m τουλάχιστον από την ρυμοτομική γραμμή.

 

Επίσης επιβάλλονται αποτμήσεις των ρυμοτομικών γραμμών, που δημιουργούν προκήπια μεταβλητού πλάτους από 2.5 m έως 8 m.

 

Γ. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ: ΙV, ΙV)α, ΙV)β ως εξής:

 

Τομέας Ι

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, τα οποία προϋπήρχαν κατά την 09-06-1973 και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2.

 

2. Ο συντελεστής ορίζεται σε: 1.8.

 

3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων να ορίζεται σε 11 m μετά από έλεγχο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

Τομέας ΙΙ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προϋπήρχαν κατά την 09-06-1973 και έχουν:

 

ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

β) προϋπήρχαν κατά την 08-08-1970 και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 12 m
ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε: 0.8 και σε περίπτωση κεκλιμένου επιπέδου σε: 1.2.

 

3. α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σε: 7.5 m.

 

5. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων εφ' όσον η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται με τις έδρες των στεγών.

 

Τομέας ΙV

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προϋπήρχαν κατά την 09-06-1973 και έχουν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 50 m2.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε: 1.2.

 

3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σε 11 m.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

 

Υποτομείς ΙV)α και ΙV)β (του Τομέα VΙ)

 

1. Υποτομέας ΙV)α

 

Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε: 0.8.

 

2. Υποτομέας ΙV)β

 

Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε: 0.8.

 

3. Ισχύουν οι λοιποί όροι δόμησης του Τομέα ΙV.

 

Δ. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ρύθμιση από αυτόν τον Πολεοδομικό Κανονισμό ισχύουν τα οριζόμενα στο νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

3. Από το κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου Αγίου Παύλου).

 

4. Η απόφαση αυτή και τα διαγράμματα που την συνοδεύουν να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.20137.93

 

Θεσσαλονίκη, 25-05-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.