Απόφαση 2144/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κ.λ.π. προς όλα τα υφιστάμενα Τμήματα.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Καθαριότητας είναι οι εξής:

 

α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων

 

α)1) Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης Οχημάτων

 

1. Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωση τους, την ασφάλιση τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

 

2. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

 

3. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

 

4. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων, και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

 

5. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους) σε συνεργασία με το τμήμα Κτιριακών Έργων και Ανάπτυξης Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών. Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.

 

6. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λ.π. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).

 

7. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία ή μέσω ανάθεσης σε τρίτους. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

 

8. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.

 

9. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.

 

10. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων καθώς και των κάδων απορριμμάτων, και κινητών μηχανημάτων του Δήμου είτε αυτά γίνονται στο συνεργείο του Δήμου ή εκτός Δήμου.

 

11. Τηρεί στην έδρα του την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου υπό την εποπτεία του γραφείου αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών.

 

12. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας συντάσσοντας τις σχετικές περιοδικές εκθέσεις.

 

13. Εισηγείται στη Διεύθυνση του τμήματος την αντικατάσταση οχημάτων, μηχανημάτων ή κάδων απορριμμάτων, των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.

 

14. Ελέγχει και διαχειρίζεται, σε συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής, πληροφοριακά συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφόρηση.

 

15. Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οχήματα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.

 

16. Μεριμνά για την προμήθεια και παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών.

 

17. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λ.π.).

 

18. Τηρεί καθημερινή κατάσταση λειτουργίας οχημάτων.

 

19. Τηρεί χωριστά για κάθε όχημα ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.

 

20. Τηρεί αρχείο συντήρησης και επισκευών όλων των οχημάτων.

 

21. Τηρεί και ενημερώνει ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων. Μεριμνά για την λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για την φύλαξη των αυτοκινήτων - μέτρων.

 

22. Αναφέρει κάθε διαπιστωμένη ζημιά στα οχήματα από υπαιτιότητα των οδηγών τους ή τρίτων.

 

23. Εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στη συντήρηση του εξοπλισμού και των οχημάτων του Δήμου.

 

24. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

 

α)2) Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας πόλης και Ανακύκλωσης

 

1. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και ειδικά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν στην ανακύκλωση (υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών, φωτοκύκλωσης, ΑΦΗΣ κ.λ.π.).

 

2. Μελετά, σε συνεργασία με το γραφείο διαχείρισης οχημάτων, την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.

 

3. Μελετά, σε συνεργασία με το γραφείο διαχείρισης οχημάτων, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

 

4. Μελετά και εισηγείται, σε συνεργασία με το γραφείο διαχείρισης οχημάτων, για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους διακήρυξης των προμηθειών, υπηρεσιών και των αναγκαίων ποσοτήτων των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.λ.π.).

 

5. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

 

6. Φροντίζει για την συντήρηση και επισκευή όλων των υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων κ.λ.π. μικροεξοπλισμού που είναι αναγκαία για τους διάφορους τομείς καθαριότητας.

 

7. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κ.λ.π.).

 

8. Μεριμνά για την απομάκρυνση από τους χώρους πέριξ των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα κ.λ.π.) με τη συνδρομή των εργατών καθαριότητας του τμήματος.

 

9. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται σε συνεργασία με το γραφείο διαχείρισης οχημάτων, την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

 

10. Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.

 

11. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

 

12. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.

 

13. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 

14. Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

 

15. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

 

16. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας.

 

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

 

β) Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

β)1) Αρμοδιότητες Γραφείου Περιβάλλοντος

 

1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.

 

2. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

 

3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

 

4. Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

 

την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.

 

5. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

 

Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας.
Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 m από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

 

6. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

 

7. Συμμετέχει στη σύνταξη και επίβλεψη όλων των μελετών έργων φωτισμού οδών, κοινοχρήστων χώρων πλατειών κ.λ.π. και έργων για την αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες - άλση - πάρκα - υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις - παιδικές χαρές κ.λ.π.).

 

8. Παρακολουθεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

 

9. Παρέχει τεχνογνωσία στη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

 

10. Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών θεμάτων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα ζωής και την αστική αναβάθμιση.

 

11. Παρακολουθεί την Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

12. Σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την διατροφή, την υγιεινή και ασφάλεια, κ.λ.π.

 

13. Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, συνεργαζόμενο και με τον Γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας, ώστε να τηρούνται και εξασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

 

14. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μέσων για το στολισμό του Δήμου, τον εξοπλισμό και την αντικατάσταση υλικών των παιδικών χαρών και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών.

 

15. Παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των σχεδίων του και ελέγχει τα συνεργεία ως προς το χρονικό προγραμματισμό και την ποιότητα των εργασιών.

 

16. Ενεργεί για την φωταγώγηση των χώρων στους οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

 

β)2) Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

 

1. Εισηγείται για το Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 

2. Εφαρμόζει τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που αφορά μέτρα και δράσεις στο Δήμο.

 

3. Σχεδιάζει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων.

 

4. Μεριμνά για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.

 

5. Μεριμνά για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

 

6. Ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη προληπτικών μέτρων.

 

7. Υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

 

β)3) Αρμοδιότητες Γραφείου Πρασίνου

 

1. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους διακήρυξης των προμηθειών, υπηρεσιών και των αναγκαίων ποσοτήτων των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.

 

2. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων, έργων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λ.π.).

 

3. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

 

4. Μεριμνά για την εκπόνηση, σύνταξη μελετών και εφαρμογής προγραμμάτων απεντομώσεων - μυοκτονιών και με ανάθεση σε τρίτους, στα δημοτικά κτίρια, δημοτικούς χώρους και σχολεία.

 

5. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

 

6. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, φυτοπροστασία κ.λ.π.).

 

7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

 

8. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

 

8. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.

 

9. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

 

10. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

 

11. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.

 

12. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.

 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

 

β)4) Αρμοδιότητες Γραφείου Κοιμητηρίων

 

1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.

 

2. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

 

3. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.

 

4. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

 

γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Συνεργείων Συντήρησης Υποδομών

 

Το Γραφείο Συνεργείων και Συντηρήσεων Υποδομών έχει υποχρέωση και αρμοδιότητα και προβαίνει σε όλες τις κατά Νόμο ενέργειες για το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων της επίτευξης του προσδιορισμού των στόχων, που αφορούν την τεχνική δραστηριότητα του Δήμου ως προς την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής και τις εργασίες των λοιπών σχετικών τομέων.

 

Συντάσσει και επιβλέπει τις μελέτες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

 

Μεριμνά για την συντήρηση και εξοπλισμό όλων των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει να επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος.

 

1. Συντηρεί έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (κόμβους και διαβάσεις, γέφυρες, αντιπλημμυρικά έργα, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κ.λ.π.).

 

2. Ενημερώνει τα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες σε μελέτες (έργων, προμηθειών κ.λ.π.)

 

3. Παραλαμβάνει τις μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και προβαίνει στην υλοποίηση τους.

 

4. Συντηρεί και εξοπλίζει υπαίθριους χώρους (π.χ. πεζόδρομους, πλατείες παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους κ.λ.π.).

 

5. Μεριμνά για τη συντήρηση της σήμανσης και διαγράμμισης οδών (συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου, π.χ. πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών).

 

6. Μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου.

 

7. Τηρεί αρχείο επισκευών και συντηρήσεων.

 

8. Μεριμνά για τη συντήρηση όλων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου, των σχολείων και των νομικών του προσώπων από πάσης πλευράς, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

9. Μεριμνά για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων του Δήμου, των νομικών του προσώπων καθώς και αυτών που συντηρούνται από τον Δήμο.

 

10. Συντονίζει τη λειτουργία του εργοταξίου και έχει την ευθύνη της αποθήκης των υλικών και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα έργα.

 

11. Συγκροτεί και κατευθύνει τα αναγκαία για τον άνω σκοπό συνεργεία.

 

12. Ελέγχει και υπογράφει τις μισθολογικές καταστάσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα έργα συντήρησης, καθώς και τα τιμολόγια για αγορές υλικών μίσθωσης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα έργα αυτά.

 

13. Φροντίζει για την συντήρηση και τον εξοπλισμό των κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και των παιδικών χαρών με τα κατάλληλα όργανα.

 

14. Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για τη χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

15. Έχει την ευθύνη της εφαρμογής κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων.

 

16. Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και την άρτια λειτουργία κτιρίων υπαγόμενων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Δημοτικά Γυμναστήρια και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά), όπως μικροεπισκευές των κουφωμάτων, υδραυλικών ειδών, κιγκλιδωμάτων, τοπικών χρωματισμών τους κ.λ.π.

 

17. Αποσύρει διάφορα εμπόδια σε πεζοδρόμια ή δρόμους κατ' εντολή της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. κάγκελα, κολονάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος παράνομα τοποθετημένα).

 

18. Φροντίζει την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης του Δήμου.

 

19. Ενημερώνει εγκαίρως τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.

 

20. Φροντίζει για τον κανονικό ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών καταστημάτων.

 

21. Φροντίζει για την καλή λειτουργία του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης.

 

22. Επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης.

 

23. Τηρεί αρχείο επεμβάσεων και ελέγχων στο δίκτυο ύδρευσης (νέων παροχών, βλαβών, επεκτάσεων, μικροβιολογικών κ.λ.π.).

 

24. Αναλαμβάνει την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών για τελετές, καθώς και τον σημαιοστολισμό του Δήμου σε συνεργασία με το αυτοτελές γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.

 

25. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

 

26. Τηρεί αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

 

27. Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την καθαριότητα σε χώρους όπως γήπεδα και εγκαταλελειμμένα ακίνητα.

 

28. Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες) αλλά και πέριξ των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα κ.λ.π.) με τη συνδρομή των εργατών καθαριότητας του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων.

 

29. Φροντίζει για τον οδοκαθαρισμό και καθαρισμό όλων των κοινοχρήστων χώρων με χειροκίνητα καροτσάκια και μηχανικά σάρωθρα.

 

30. Έχει την ευθύνη απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, αφισών, πανό κ.λ.π. σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

 

31. Μεριμνά για την πλύση των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων και γενικότερα των ανοικτών χώρων με ειδικά οχήματα.

 

32. Προβαίνει σε καθαρισμούς εσωτερικών χώρων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

 

33. Προβαίνει σε κλείσιμο εισόδων εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

 

34. Σε συνεργασία με το γραφείο πρασίνου συμμετέχει στην οργάνωση ειδικών συνεργείων απολυμάνσεων (εντομοκτονίας, μικροβιοκτονίας, μυοκτονίας κ.τ.λ. για την απολύμανση Δημοτικών κτιρίων ή κτιρίων Δημοτικού ενδιαφέροντος).

 

35. Μεριμνά για τον καθαρισμό των δημοτικών αφοδευτηρίων.

 

36. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων οδοκαθαρισμού με μηχανικά μέσα.

 

37. Σχεδιάζει προγράμματα στολισμού και διακόσμησης των εξωτερικών χώρων του Δήμου σε συνεργασία με το γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.

 

38. Αναζητά νέα υλικά για το στολισμό και τη διακόσμηση του Δήμου και διενεργεί τη σχετική έρευνα αγοράς για την εκτίμηση του κόστους σε συνεργασία με το γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνεργασιών.

 

39. Παρακολουθεί τα προγράμματα στολισμού και διακόσμησης που υλοποιούνται σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

40. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται μεν στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, πλην όμως έχει σχέση με το εν λόγω Γραφείο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.