Απόφαση 2144/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, την παραγωγή φωτοαντιγράφων, την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κ.λ.π. προς όλα τα υφιστάμενα Τμήματα.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι οι εξής:

 

α) Αρμοδιότητες Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

 

1. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.

 

2. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.

 

3. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.

 

4. Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, διενεργεί αυτοψίες και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.

 

5. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ' έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.

 

6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24Α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

 

7. Τηρεί αρχείο οικοδομικών αδειών.

 

8. Ελέγχει τα φορολογικά και αποφαίνεται για την έγκριση έκδοσης οικοδομικών αδειών.

 

9. Ελέγχει τις οικοδομές για θεώρηση των οικοδομικών αδειών (αυτοψίες, τρόπος έκδοσης αδειών).

 

10. Παρέχει πληροφορίες (έγγραφα και προφορικά) σε ότι αφορά την εφαρμογή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και γενικά της Πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

11. Εξετάζει την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.

 

12. Διενεργεί αυτοψίες.

 

13. Γνωμοδοτεί σχετικά με την ανάγκη τακτοποίησης οικοπέδων σε φάκελο.

 

14. Μεριμνά για την αποστολή στατιστικών δελτίων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στην υπηρεσία στατιστικής της νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας.

 

15. Μεριμνά για την αποστολή των στελεχών των οικοδομικών αδειών στις αντίστοιχες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες όπου ανήκει ο ιδιοκτήτης.

 

16. Είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το περιεχόμενο του Τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών.

 

17. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.

 

β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών

 

1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

 

2. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

 

3. Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμματα διαμορφωμένης κατάστασης (αντί των τεχνικών εκθέσεων).

 

4. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για έκδοση οικοδομικών αδειών όσον αφορά την ορθότητά τους ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του, τους όρους δόμησης και περιορισμού δόμησης και τις προδιαγραφές σύνταξής τους.

 

5. Ελέγχει τις οικοδομές από άποψης ορθής εφαρμογής ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.

 

6. Χορηγεί βεβαιώσεις για την κύρωση ή μη μιας πράξης εφαρμογής.

 

7. Φροντίζει για την διαχείριση αρχείου:

 

α) των πράξεων εφαρμογής,

β) των διορθωτικών πράξεων εφαρμογής,

γ) των δηλώσεων ιδιοκτησίας,

δ) των τροποποιήσεων,

ε) ακυρωτικών αποφάσεων πράξεων εφαρμογής.

 

8. Ενημερώνει άμεσα το τμήμα οικοδομικών αδειών κάθε φορά που τελεσιδικεί μια τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου κ.λ.π.

 

9. Εκδίδει βεβαιώσεις, σχετικά με την αρτιότητα και το οικοδομήσιμο των οικοπέδων για έκδοση άδειας οικοδομής, αγοραπωλησίας ή απαλλαγής από φορολογικές επιβαρύνσεις.

 

10. Τηρεί αρχείο:

 

α) χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων,

β) διαταγμάτων,

γ) πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

δ) όρων δόμησης,

ε) τεχνικών εκθέσεων,

στ) διορθωτικών πράξεων,

ζ) τροποποιήσεων και

η) διαγραμμάτων εφαρμογής.

 

11) Παρέχει πληροφορίες και εκδίδει βεβαιώσεις για όρους δόμησης και χορηγεί αντίγραφα τεχνικών εκθέσεων, διαγραμμάτων εφαρμογής και σχεδίων.

 

12. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής

 

13. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

 

α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.

 

β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.

 

γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

 

δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως.

 

ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής συνολικών πολεοδομικών ενοτήτων, μεμονωμένων πολεοδομικών ενοτήτων, διορθωτικές πολεοδομικών ενοτήτων σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

 

στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

 

ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ' άρθρο 15 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

θ) Την σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως, τακτοποίησης κ.λ.π.

 

5. Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).

 

6. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, διορθωτικών πράξεων, τροποποιήσεων πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού

 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.

 

γ) Αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών

 

1. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.

 

2. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

 

3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

 

4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

 

5. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.

 

6. Συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας για κατεδάφιση αυθαιρέτων.

 

7. Μεριμνά για την εξέταση των ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων από την Επιτροπή.

 

8. Προβαίνει στην κατεδάφιση αυθαιρέτων χωρίς (σε περίπτωση αυτοφώρου) ή μετά την διαδικασία.

 

9. Επιβάλλει πρόστιμα αυθαιρέτων και εισφορές.

 

10. Εισηγείται για έκδοση αποφάσεως περί εξαιρέσεως ή όχι από την κατεδάφιση (αναγκαστικός νόμος 410/1968 και νόμος 720/1977). Μεριμνά για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων (νόμος 1337/1983).

 

11. Επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις αλλοιώσεως αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων.

 

12. Εξετάζει τα επικίνδυνα από άποψη υγιεινής, θέματα υγρασιών κ.λ.π.

 

13. Εξαιρεί από κατεδάφιση αυθαίρετα του νόμου 1512/1985 άρθρο 6 παράγραφος 8, άρθρο 8 παράγραφος 9 και άρθρο 8 παράγραφος 7.

 

14. Επιβάλλει μέτρα ασφαλείας σε οικοδομές. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με τη στατική επάρκεια των οικοδομών.

 

15. Τηρεί αρχείο α) αυθαιρέτων, β) επικινδύνων, γ) εξαιρέσεων από κατεδάφιση.

 

16. Μεριμνά για την σφράγιση χρήσεων που είναι σε αντίθεση με το Νόμο, αφού εφαρμόσει τη νόμιμη διαδικασία.

 

17. Είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το περιεχόμενο του Τμήματος αυθαιρέτων, επικινδύνων, κ.λ.π.

 

18. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.