Απόφαση 2144/12

Απόφαση 2144/2012: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2144/2012: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, (ΦΕΚ 105/Β/2012), 31-01-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3731/2008 Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3839/2010 και της παραγράφου 1)δ του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010.

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/8652/16-04-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

8. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/Φ.14/1/21732/31-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 468/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

 

10. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 26/2011 πρακτικό του, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 468/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Ενότητα Β: Υπηρεσίες τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες διεύθυνσης πολεοδομίας

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες διεύθυνσης καθαριότητας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Ενότητα Ε Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Ζ: Υπηρεσίες διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Η: Υπηρεσίες διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 31: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-01-2012

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.