Απόφαση 2154/03

Απόφαση 2154/2003: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή Μπαθαρίστρα - Δέλτα Κορίνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2154/2003: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή Μπαθαρίστρα - Δέλτα Κορίνθου, (ΦΕΚ 1251/Δ/2003), 26-11-2003.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας ...

 

2. Τον νόμο 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998).

 

3. Την 75724/1151/1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 767/Β/1983) όπως τροποποιήθηκε με την 81960/2578/89 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 897/Β/1989).

 

4. Τον νόμο 2831/2000 άρθρο 29 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

5. Τον νόμο 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) Μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλες διατάξεις.

 

6. Τον νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

7. Το νόμο 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

8. Τις 2489/ΠΕ/2000, 547/2001, 3682/2001 και 1616/2002 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου για συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας Πελοποννήσου.

 

9. Την 83810/3511/1986 απόφαση για την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορίνθου (ΦΕΚ 190/Δ/1987).

 

10. Την 204/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορίνθου και τις σχετικές δημοσιοποιήσεις.

 

11. Την 374/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορίνθου για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά της προηγούμενης απόφασης 204/2002.

 

12. Την 51614/2512/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τον χαρακτηρισμό των πυκνοδομημένων περιοχών της πόλης της Κορίνθου.

 

13. Το Πρακτικό 6/26-06-2003 θέμα 1ο του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπονται προσφυγές στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 05-08-2003

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.