Απόφαση 21559/16

Απόφαση 21559/732/2016: Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παράγραφος 3 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 21559/732/2016: Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παράγραφος 3 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, (ΦΕΚ 1478/Β/2016), 25-05-2016.

 

Οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 185/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2014).

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 113/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 180/Α/2014).

 

8. Την υπ' αριθμόν 17168/590/2016 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

10. Την υπ' αριθμόν 19068/819/2015 (ΦΕΚ 878/Β/2015) κοινή υπουργική απόφαση Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55, παράγραφος 3 του νόμου 4305/2014 προθεσμίας ... από πιστωτικά ιδρύματα, αποφασίζουμε:

 

Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) και την υπ' αριθμόν 19068/819/2015 (ΦΕΚ 878/Β/2015) κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (πρώην ΟΕΚ), παρατείνεται έως 31-12-2016.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-05-2016

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.